خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

تو چه فکر می کنی

منوچهر دوستی                                                                                                                               ٣ اسفند ۱٣٨٨

تو چه فکر می کنی

شب خیز برداشته بود
و صبح بخیر هیچ کس را تحویل نمی گرفت

شب خیز برداشته بود و
شب حالا سینه خیز می رود.

تو چه فکر می کنی
تو چه می گویی
آیا روز سحر خیز خواهد شد

آیا زندگی هنوز تویوتا خواهد شد ( و چه حیف اگر دوباره این بشود!)

تا به حال که همه را اوپل، مرسدس.... و
زیر گرفته بود

آیا نفت، عربستان، ایران، اوپک....و
دنیا زیر و رو خواهد شد؟

آیا چیزی خواهد شد
چیزی که از آن ما باشد
و نفت را زیر و رو کند

هی "ما" تا کی می خواهی بمانی در این برهوت
و مزد بگیری از دست دزد

ما هیچ چیزی از چیز کم نداریم
و تمام دنیا چیز است
و این چیز حاضر
چیز ماست
ما
ما
ما

منوچهر دوستی
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤