خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

سفره

فلزبان                                                                                                                        یکشنبه ۲٩ فروردین ۱٣٨٩


سفره

یارانه را -
هدف گرفته اند.
نان -
پاره پاره شد
لیوان لب پریده ام شکست
آب -
از نمکدانِ واژگون بالا کشید
تیر -
بر سفره نشست
سفره از هم پاشید
نمکی نیست
بپاشم -
به زخم.
من -
پاره پاره های نان
نان پاره را -
دوباره جمع می کنم
و خداوندان،
زر و زور را -
دوباره تقسیم می کنند.

فلزبان

کانون مدافعان حقوق کارگر
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤