خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

کارگران و آسمان خراشها

هنر و ادبیات افق روشن                                                                                                                 شنبه ۵ دی ۱٣٨٨


زندگی نامه کوتاه لویس هاینه

لویس هاین Lewis Hine معلم نقاشی، منتقد اجتماعی وعکاس آمریکائی در٢٦ سپتامبر١٨٧۴ پا به عرصه جهان گذاشت. لویس کودکی سختی را پشت سر گذاشت. در دوران نوجوانی و جوانی با کارهای سخت و گوناگون کارگری دست و پنجه نرم کرد و صاحبان سرمایه شیرۀ جانش را مکیدند. او همچنین طعم تلخ بیکاری و فقر را نیز در زندگی لمس کرد. شرایط زندگی ومحیط اطراف وی و همچنین تجربیات زندگی تاثیر خود را بروی گذاشت. لویس هاین با دوربین عکاسی به توضیح، تشریح و ثبت زندگی و شرایط کار کارگران و کار کودکان در جامعۀ سرمایه داری پرداخت. او براین باور بود که "دوربین عکاسی را می توان همچون یک سلاح به کار گرفت."
گرچه لویس هاین، هیچگاه برای تغییر مناسبات سرمایه داری تلاش جدی ننمود. اما دوربینش را در خدمتِ به تصویر کشیدن کار و زندکی کارگران به کار گرفت.
هاین اولین دوربین خود را در سال ١٩٠٣ خریداری کرد وازهمان ابتدا زاویه های دوربینش هیچ گاه شرایط کار و زندگی را همانند تصاویری بی جان "ثبت" نکرد، بلکه تصاویرش فریاد اعتراضی علیه شرایط نکبت بار زندگی و زمینه های اقتصادی - اجتماعی بروز آن میباشد. چنین نگرشی او را بر آن داشت تا به محله های کارگری به کارخانه‌ها و معادن کشیده شود و همه‌ی آن شرایط ظالمانه و غیرانسانی را که بر کارگران مهاجر و کودکان‌شان تحمیل می‌شد به عریان ترین شکلی به تصویر بکشد. عکس‌های او به مثابه کیفرخواستی بر علیه جامعه‌ی سرمایه داری آمریکا در اوایل قرن بیستم بود. آثار هاین بی تردید تاثیر خود را برافکارعمومی آمریکاگذاشت وجهان سرمایه داری را با عریان کردن استثمار کودکان (مکیدن شیرۀ جان) در کارخانه های بافندگی و معادن لرزاند، وافکارعمومی را به واکنش وا داشت.
هاین تجربه ای عکاسی مستند را ازثبت تصاویر طبیعت و اشراف به سمت مطالعه‌ی شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان سوق داد. زحمات و تصاویر لویس هاین راه را برای اصلاح قوانین کار درآمریکا و سایر جهان هموار کرد و توچه مردم شریف و انسان دوست جهان را به کار کودکان، که در کارخانه‌ها مانند برده کار می‌کردند معطوف داشت. اگرچه وی از حد یک اصلاح گرجامعه سرمایه داری فراتر نرفت.


  

  

  

  

  

     

        

شنبه ۵ دیماه ۱٣٨٨
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤