خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   زنان   |   "انتخابات١"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

حوادث کارگری


نسرین                                                                                                                                        شنبه ٣ تیر ۱٣٩۰

به میلاد سلیمی

حوادث کارگری

می بینمش
بر تکه ای چوب رها شده میان زمین و آسمان
بدون هیچ ایمنی و حفاظ حتا کلاه !
وای ، حادثه وحشت مقابل دیدگانم تصویر می شود
سقوط ، فاجعه ای دیگر را بر صفحه حوادث رسانه ها ثبت خواهدکرد
و معتبرترین آمارها ارائه خواهد شد
در روز جهانی مبارزه با حوادث کارگری
و آن که خود مسبب واقعه است دامن بر می چیند
مباد که لباده اش به قطره خونی ملوث گردد
بدون هیچ تاوان
بدون حتا قطره ای عرق شرم بر جبین
و
دیگر بار درد از خورده شدن
در شعر فریاد می شود
نه ، این بار بازی با کلمات نیست
همه از بازی کلمات خسته شده ایم
در هر سو در جستجوی راه گریزی نه ،
بلکه چاره ایم
زمان آرمان سازی نیست
افسانه هم نمی سراییم
از آن مدینه فاضله ای که نمی دانیم در کدام ناکجا آباد قرار است باشد
یا ساخته شود
به ستوه آمده ایم
هیچ خبری نیست
هیچ خبری نیست جز حادثه های پی در پی که به سادگی قابل پیشگیری اند
آی ، آهای خبر
در بوغ و کرنا بدمید
و در پیشگیری از حوادث کارگری مقاله ها قلم فرسایی فرمایید
و داستان ها و شعرها بسازید
از بازی با کلمات تا کی لذت خواهید برد؟
به ستوه آمده ایم
دستمان از زمین و زمان کوتاه است اما نمی خواهیم زبان ما باشید
گرچه هیچ گاه گوش شنوایی نیافته ایم
اما
فریاد داد خواهی ما همواره بلند است
بازی با کلمات تا کی؟
بازی با کلمات بس است
با نیرنگ و تزویر، به دلسوزی فریبمان ندهید
می دانیم کیسه بزرگی که برای دسترنج ما دوخته اید هنوز هم پر نشده است
و از دست اندازی به سفره های خالی ما هیچ ابایی ندارید
دیگر از کرم شما قطع امید کرده
باورمان می شود که چاره در دستان بهم پیوسته ماست
باید باور کنیم که دنیا را ما این گونه ساخته و پرداخته ایم
و هم فقط ما می توانیم چهره اش را عوض کنیم
یا دوباره بسازیمش
به ستوه آمده ایم
و چاره ای جز پایان دادن به این رنج نامه نداریم
نزدیک است روزی که خشممان را بر سرتان آوارکنیم
و بر خرابه های دنیای ویران شده تان ستون های مستحکم دنیایی بهتر را پی بریزیم.

نسرین - خرداد ۱٣٩۰

کمیته هماهنگی برای کمک به تشکل های کارگری

___________________________________________

افق روشن: خبر حادثه شدن میلاد سلیمی را اینجا ملاحظه نمائید.

«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤