خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   زنان   |   "انتخابات١"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

فریادی بر سوراخ های سیاه


علی سالکی                                                                                                                           سه شنبه ٢٨ تیر ۱٣٨٩


فریادی بر سوراخ های سیاه

به «یگانه» کارگر۵ ساله

چرا لـُخت، مرعوب است؟
در کنارِ هم‌چینیِ واژه گان، هیچ سهمی از من نیست!
مالک ِ واژه ها من نیستم؛
عهده داری ِ بازگویی اش مالِ من است.

چرا سوت با کور آمد؟!
مگر این خیابان چراغ ندارد؟!
همه می دانیم؛ پیشرفت تا زیرِ بغلهایمان هم رخنه دارد
و فشار ِ چراغهای ِ این خیابان حتی شقیقه های مرا هم می ترکاند.
انتها را می بینم،
اکنون از میانه ی آن پای گذارم،
پس چرا ، باز سوت با کور آمد؟!

مالک واژه گان من نیستم!
سکوت هم کارم نیست
دیگر آن شدم که سرم هم گرم نیست.
خوشبخت منم!
سرگرمی ِ من
    چندی پیش
       جای، به دهشتناکی ِ روزانه ام داد.
گفتم که!
اکنون از میانه اش پای گذارم
میانه ی تشنجی که شاید همه را سرگرم کند
تشنجی که درمانِ شخصی اش
نباشد؛ بهتر است!

می گُـذارید زجر بکشم؟!!
چرا که افکار را از یکدیگر نمی خوانیم
       احساسات مقدم ترند،
رنج، مقدم است!
زجر، مقدم است!
رنج ِ مقدم،
     زجرِ مقدم
رنج ِ مقدم،
     زجرِ مقدم، - باشد منم!
رنجِ مقدم، زجرِ مقدم
رنجِ مقدم، زجرِ مقدم
رنجِ مقدم، زجر ِمقدم
       کوفـــــتتان شود!
          سرهای گرمتان رنج ِ مقدم، زجر ِ مقدم
کوفـتــتان شود!
خوشبخت ِ خفت گشته؛ منم! - باشد منم!
کوفتتان شود!
مُلکتان، مایملکتان ، کلمـــــه هاتان.
سوت با کور خواهد رفت،
این چراغ ها خواهند ترکید،
       من شقیقه ام را می خواهم،
       این خیابان گیج خواهد خورد،
عزیز دوردانه هایش خواهند مُرد
و آنگاه؛
شَر ِ کثافتها، کثافتها دیدن دارد
و ترسیدن دارد
     ترسیدن دارد
     چون کوفتتان خواهد شد
     شر ِ اخلال گران
     به ترسیدنتان می دارد.
لغو کنندگان؛
همانان که رنجشان مقدم است،
زجرشان مقدم است،
پالوده وار می آیند،
و شقیقه های مرده ی من را هم، می مالانند،
پس کوفتتان خواهد شد!.

علی سالکی
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤