خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   زنان   |   "انتخابات١"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

مضحکه‌ی لیبرالیسم


علی سالکی                                                                                                                           یکشنبه ٣٠ تیر ۱٣٩٠


مضحکه‌ی لیبرالیسم

سمبولهای انباشت ِ سرمایه در چَشم ِ راست،
در صورتی با دهان ِ باز،
که جهان ِ فرتوت را از تهوع،

آورنده رو به تعفن تاریخی،
اُق می زند.

  اینجا در این زمین؛
  بحران خورده از توله‌های کریستف کلمپ.
  اینجا در این زمین؛
  ایدئولوژی در عصر من،
پوست اندازی در خط ِ خون است.
خون؛
که در انبساط ِ رنگها نمی گنجد،
خون های خلع شده از سلاح.

خبر ِ من بی ارزش، خبرِ ایدئولوژی در عصر ِ من،
بی ابتکار ، بی‌هیچ حرفه‌ای گری،
اما با سایه‌ای به گستردگی ِ زمین -
بی زمان ، بی هیچ فراآورنده از ماتریالیسم ، بی تاریخ.
خبر این است:
ایدئولوژی در عصر ِ من -
   یافــــــتی ؟! یافتی؟!
تاریخ را در «پایان» یافتی!،
و پایان ِ تاریخ را در آغاز ما،   بر - بر - برخواهیدی!.

دیوار فرو پاشید،
وآزمایشگاه در تقاطع بود؛ منجمد - ساکن.
قلب در الکل، مغز در آهک،
در محور ِ شرارت،
با مخزن هایی پُر ز جنین‌های نارس ، در محورِ بی‌رأس ِ دنیا،

.....

و مضحکه ای، همچنان می تازید
که
دیوارفرو پاشید !.

علی سالکی

٢٧ /خرداد / ٨٩ - ساعت ۴ عصر
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤