خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

"گوزنها"

سیاوش                                                                                                       ۴ دی ۱٣٨٨

"گوزنها"

پس مرد مکان زمردینت
ای گربه ی سیاه ملوس
نهفته فریبی تاریخی
ای رقاصه
ای دلقک دست آموز
نگاه سبز بی امیدت
انعکاس برق گنبدیست
سبز فام
شاکِله رنج و درد و بردگی فریب و اوهام
حقیقت اما
لهیبی ست کارگری
کز عقیق چشمان آهوانی
آهوانی مست از خشمی جاری
حقیقت می خروشد
پژواک هیاهو را
هیاهوی شاخهای پیچ پیچ گوزنها را
گوزنهایی جسور و جوان
در پهن دشت خیابان

سیاوش- ١٦ آذر ٨٨
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤