افق روشن
www.ofros.com

بهمن خدادادی از زندان آزاد شد


انجمن برق و فلزکار                                                                                       چهارشنبه ٢٧ مرداد ١٣٨٩

طبق خبر ارسالی به انجمن برق و فلزکار کرمانشاه بهمن خدادادی دانشجوی اخراجی و کارگر فعلی، بعد از تحمل بیش از سه ماه زندان و بازجوئی و ارعاب، روز سه شنبه ١٩/۵/١٣٨٩ با قرار وثیقه ٢٠ میلیون تومان از زندان دستگرد اصفهان آزاد گردید.
انجمن برق و فلزکار کرمانشاه آزادی بهمن را به خانواده و دوستان و همه انسانهای آزادیخواه تبریک می گوید و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی می باشد

انجمن برق و فلزکار کرمانشاه

پنجشنبه بیست و یکم مرداد ١٣٨٩