افق روشن
www.ofros.com

!تهدید و بازجویی اعضای انجمن سایه در اهوازهمچنان ادامه دارد

انجمن فرهنگی هنری سایه                                                                          یکشنبه ٢۴ آبان ۱٣٨٨

در تاریخ ٢٦/۵/٨٨ دو تن از اعضای انجمن فرهنگی هنری سایه در اهواز(آقایان پژمان رحیمی و محمد اسماعیل وندی) توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند كه بعد از دو ماه بازداشت با قرار وثیقه ی ۵٠ میلیونی آزاد شدند. اما قضیه به همین جا ختم نشد و شانزده نفر از اعضا و مرتبطین با این انجمن و حتا دوستان و آشنایان دور و نزدیك برخی از اعضای انجمن هم از فشار اداره ی اطلاعات مصون نماندند.تا كنون افرادی كه نام برده می شود توسط اداره ی اطلاعات اهواز احضار شده اند و مورد بازجویی های چند ساعته قرار گرفته اند:
١. یونس اسفندیاری٢. حمیدرضا ربیعی زاده٣. مائده شفیعیان۴. سمیه بهبهانی۵. حسین دریاپور٦. محمدحسین عارف زاده٧. امین منصوری٨. فرنوش اعتمادی ٩ . بهارآقا الماسی١٠. پگاه محبوبی١١. سعیده اسكندری١٢. فیاض بهادری١٣. بهروز ممبینی١۴. منوچهرمحمودی١۵. پیمان فاضلی١٦. اعظم مهدی پور
لازم به ذكر است كه برخی از افراد نامبرده چندین بار احضار شده اند و مورد تهدید و بازجویی های بی مورد اداره ی اطلاعات قرار گرفته اند. انجمن فرهنگی هنری سایه مدت هفت سال است كه در حوزه های فرهنگی و هنری در شهر اهواز فعالیت می كند و شناخته شده ترین انجمن غیر دولتی در استان خوزستان محسوب می شود كه بارها از سوی مراكز امنیتی و اطلاعاتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود اما این بار گویا تصمیم بر این است كه به هر صورتی شده جلوی فعالیت انجمن گرفته شود و به همین دلیل اعضای انجمن مورد شدید ترین فشارها قرار گرفته اند.دو نفر از اعضای آن انجمن در خطر دریافت احكام سنگین زندان و حبس قرار دارند و دیگر اعضا نیز به اشكال مختلف تحت فشار اداره ی اطلاعات قرار گرفته اند.
از همه ی فعالین فرهنگی و اجتماعی انتظار می رود كه به هر صورتی از حقوق اعضای انجمن سایه دفاع نمایند و در برابر فشار و آزار و تهدید اعضای آن انجمن واكنش مناسب نشان دهند.

انجمن فرهنگی هنری سایه