افق روشن
www.ofros.com

رضا مهابادی (خندان) هنوز در زندان به سر میبرد


جهان شایسته برای کودکان                                                                                 جمعه ٢٠ فروردین ١٣٨٩

بیش از سه هفته از محاکمه و قبول وثیقه برای آزادی رضا خندان ،توسط قاضی مربوطه می گذرد، اما از آزادی وی هیچ خبری نیست. خانواده رضا خندان با مراجعه مکرر به دادگاه و زندان، همچنان در انتظار به سر میبرند ولی همچنان بی پاسخ مانده اند.
از سوی دیگر NGOجهان شایسته برای کودکان ،که از مورخه ۴/٨/٨٨ پلمپ شده بود و اسناد و مدارک آنرا اطلاعات شهر ری با خود برده بود ، هم اکنون نیز این NGOبسته مانده و تعدادی از اعضاء آن تحت تعقیب و پیگرد پلیس قرار دارند.
ما حامیان حقوق کودک اعلام می کنیم که بازگشایی این NGO باید به سرعت و بدون شرط انجام پذیرد و آقای رضا مهابادی (خندان) نیز فوری آزاد باید گردد. هم چنین ما فعالین حقوق کودک خواستار این هستیم که سازمان اطلاعات دست از تعقیب اعضا و فعالان آن بردارد.

جهان شایسته برای کودکان

٢٠/١/١٣٨٩