افق روشن
www.ofros.com

وثیقه ۵٠ میلیون تومانی برای آزادی بهزاد باقری و اعتصاب کارگران پرهون طرح


انجمن برق و فلزکار                                                                                            پنجشنبه ٢۴ تیر ١٣٨٩

برای آزادی بهزاد باقری وثیقه ۵٠ میلیون تومانی صادر گردید

بر اساس خبر ارسالی به انجمن برق و فلزکار کرمانشاه، شعبه ٣ دادگاه انقلاب اسلامی زرین شهر خواستار وثیقه ۵٠ میلیون تومان در ازای آزادی بهزاد باقری شده است. بنا به همین خبر خانواده بهمن خدادادی قادر به تأمین وثیقه ٣٠ میلیون تومانی برای وی نشده اند و به همین خاطر با وجود گذشت نزدیک به ٢ ماه از زمان تعیین وثیقه ، او همچنان در زندان بسر می برد.

-----------------

کارگران شرکت پرهون طرح دست به اعتصاب زدند

طبق خبر رسیده به انجمن برق و فلزکار کرمانشاه، حدود ١٠٠ نفر از کارگران شرکت پرهون طرح از پیمانکاران نیروگاه سنندج در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق خود از ساعت ٨ صبح روز دوشنبه ٨٩/۴/٢١ دست به اعتصاب زده و خواهان پرداخت آن شدند. به دنبال اصرار کارگران بر ادامه اعتصالب تا گرفتن حقوقهایشان مدیریت شرکت مجبور به حضور در میان کارگران شد و قول داد بعد از ظهر در این مورد با کارفرما برای تأمین پول مذاکره نماید.

انجمن برق و فلزکار کرمانشاه

سه شنبه بیست و دوم تیر ١٣٨٩

http://anjomanbfk.blogfa.com