افق روشن
www.ofros.com

پاک کردن صورت مسئله و حل دلبخواهی آن توسط صدرای بوشهر


علی علوی - کارگر صدرا                                                                               دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۹٢

حضرات زمانی كه پروژه ای توسط كارگران به اتمام میرسد در كنارش می ایستند و عكس یادگاری میگیرند و گوسفند ذبح میكنند و مصاحبه میكنند كه ما این كردیم و آن كردیم و توانستیم و پیروز شدیم و افتخار آفریدیم و شكست دادیم . غافل از اینكه صورت مسئله را فراموش كرده اند. صورت مسئله چیست یا در واقع كیست؟!
صورت مسئله، كورش استوار كارگر رسمی خود صدراست كه از قضا چند ماهی هم به بازنشستگی ندارد كه متاسفانه با یك جرثقیل خراب به ارتفاع برده میشود و در اثر سقوط جانش را از دست میدهد.
امیر امینی جوشكار تازه نامزد كرده ای است كه با شرایط نا ایمن در حین كار بر اثر برق گرفتگی جانش را در برابر دیدگان دو برادرش از دست میدهد . بهرام جمال شكری، كارگر ساده مظلومی است كه لوله بر رویش می افتد و روی زمین سوزان جهنمی صدرا بدون اینكه تا ده دقیقه كمكی به او برسد خون از او میرود و ذره ذره جان میدهد در حالی كه خانواده اش چشم انتظار آمدنش بودند.
اسماعیل قاسمی نژاد كارگری كه از فاصله دور برای كار به صدرا می آید اما میان لوله های عظیم گیر می افتد و جانش را از دست میدهد . احمد رغبت است كه تازه دو ماه از ازدواجش میگذشت و فقط به خاطر اینكه آقایان كاری را كه ٨ ساعت وقت میبرد ٢ ساعته میخواستند میان لوله ها گیر افتاد كه خوشبختانه زنده ماند اما دیگر نمیتواند كاری كه از یك جوان بر می اید را انجام دهد. صورت مسئله: قطع انگشت، شكستن دست و پا و برق گرفتگی های متعدد است.
و باز صورت مسئله دیر و نامنظم دادن حقوق ، ندادن عیدی و سنوات ، بهره كشی بی اندازه و ساعات طولانی كار و پائین بودن مزد كارگران صدراست . و خلاصه اینكه آقایان صورت مسئله را پاك كرده اند و خود به خود جواب را بدست می آورند. حل مسئله: ما توانستیم و شكست دادیم و پیروز شدیم و افتخار آفریدیم و این كردیم و آن كردیم.؟!!!!

علی علوی- کارگر صدرا

اتحادیه آزاد کارگران ایران