افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب غذا در زندان مرکزی تبریز


آرین                                                                                                         شنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩١

امروز در بند ١٢ محکومین زندان مرکزی تبریز ٢٠ نفر از زندانیان سیاسی این بند دست به اعتصاب غذای یک روزه زدند.
یکی از علل اعتصاب این است که هر گاه غذای زندان مرغ است که نسبت به بقیه غذاهای این زندان بهتر می باشد کارمندان زندان غذا را جدا کرده به خانه های خود می برند و تقریبا" استخوان ، بال و پای مرغ و گردن را به زندانیان می دهند . تا کنون چندین بار زندانیان اعتراض کردند ولی کسی رسیدگی نکرده است . در نتیجه امروز جمعه ١۵/٢/١٣٩١ بیش از٦٠ زندانی غذای خود را جهت اعتراض به سطل زباله ریخته اند و ٢٠ نفر نیز اعلام اعتصاب غذا کردند . اکنون که ساعت ٣٠/١۴ در ایران است ٨ نفر از معترضین را بردند پایین (یعنی انفرادی) در همین حال آقای بامداد مسئول بند نیز با ماموران همکاری می کند تا بیشترین افراد معترض را شناسای کرده به انفرادی ببرند . هنوز اعتراضات ادامه دارد و ممکن از به درگیری های بکشد.
لازم به توضیح است که در گذشته نیز چندین بار به دلیل دادن تن ماهی تاریخ گذشته باعث شده بودند تعدادی از زندانیان مسموم شوند و باز هم به اعتراضات توجه نکرده بودند.

آرین گزارش گر افتخاری حقوق بشر

زندان مرکزی تبریز ١۵/٢/١٣٩١