افق روشن
www.ofros.com

کارگران نورد لوله صفا وصول دستمزد شهریور و گران شدن نان و لبنیاتانجمن صنفی کارگران برق                                                                                      دوشنبه ۵ دی ماه ١٣٩٠

کارگران نورد لوله صفا کارفرما را مجبور به پرداخت حقوق کامل شهریور کردند

طبق گزارش دریافتی، کارگران کارخانه نورد لوله صفا ساوه با ادامه اعتصاب متحدانه خود توانستند کارفرما را مجبور به پرداخت حقوق کامل شهریور ٩٠ کنند. در حالیکه امروز بقیه حقوق شهریور به حساب کارگران واریز شده بود اما تا پایان روز اعتصاب همچنان ادامه داشته است. کارگران قرار است از فردا سر کارشان حاضر شوند.

-------------------

نان و لبنیات گران شد

طبق گزارش ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، در مدت یک هفته گذشته قیمت شیر یک لیتری کم چربی و معمولی از ۵٠ تومان به ٨۵٠ تومان در بعضی شهرستانها از جمله کرمانشاه افزایش یافته است، در حالیکه به عنوان نمونه شیر مانیزان با ظرفیت یک لیتری سابق که حاوی چهار لیوان بود، اکنون با همان ظرفیت اسمی به سه لیوان کاهش یافته است، با توجه به این کاهش حجم، عملا قیمت شیر ١٠٠ تومان افزایش نیافته بلکه با افزایشی ٢٧۵ تومانی مواجه شده است. بنا به خبر دیگری که از شهر سنندج دریافت گردیده، از حدود یک هفته قبل به تمام خبازیهای شهر سنندج بخشنامه افزایش قیمت نان سنگگ از ٣۵٠ تومان به ۴٠٠ تومان و قیمت نان لواش از ١٠٠ تومان به ١٢۵ تومان ابلاغ شده است.

-------------------

کارگران نورد لوله صفا ساوه امروز هم در اعتصاب بودند

بنابر خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران شرکت لوله نورد صفا در ادامه اعتصاب روز پنجشنبه اول دی ٩٠ امروز شنبه نیز تا پایان روز در اعتصاب بودند. طبق این خبر امروز نصف حقوق شهریور به کارگران پرداخت شده و کارفرما در عوض از کارگران خواسته تا به اعتصاب خود پایان دهند. اما کارگران اعلام کرده اند که تا گرفتن مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٣ و ۴ دی ماه ١٣٩٠