افق روشن
www.ofros.com

کارگران شرکتهای پروفیل نورد و پروفیل صفا ساوه ۴ ماه حقوق معوقه دارند


انجمن صنفی کارگران برق...                                                                           چهارشنبه ٢٣ آذر ماه ١٣٩٠

براساس گزارش رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران شرکتهای پروفیل نورد و پروفیل صفا ساوه ماههای شهریور، مهر، آبان و آذر حقوق از کارفرما طلب دارند. تعداد کارگران این شرکتها ١۵٠٠ نفر هستند. طبق این گزارش هنوز هیچ وعده ای مبنی بر پرداخت حقوق به کارگران از سوی کارفرما داده نشده است.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٢٣/٩/١٣٩٠