افق روشن
www.ofros.com

اخراج دسته جمعی کارگران شباب غرب کرمانشاه


انجمن صنفی کارگران برق ...                                                                              یکشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩١

بنا بر خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، از ابتدای سال جدید ٢٠ نفر از کارگران کارخانه سابق شباب غرب کرمانشاه به علت نپذیرفتن خواست کارفرما مبنی بر افزایش ساعت کار از ٨ ساعت به ١٢ ساعت در روز، اخراج شده اند. طبق این خبر، کارفرما ضمن اعلام افزاایش ۴ ساعت به ساعت کار روزانه، گفته است که بابت این ۴ ساعت ممکن است هیچ حقوق و دستمزدی پرداخت نشود. کارگران کارخانه سابق شباب غرب که اکنون در مالکیت سپاه پاسداران است، به صورت قراردادی در استخدام شرکت پیمانکاری هستند. در این کارخانه هم اکنون حدود ١۵٠ کارگر مشغول کار هستند. به گفته کارگران اخراجی، شرایط کار، بعد از واگذاری کارخانه به سپاه، بسیار بد و غیر قابل تجمل شده است.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

١٩/١/١٣٩١