افق روشن
www.ofros.com

شیفتهای شب کارخانه های لوله نورد ساوه و لوله نورد صفا تعطیل شدند


انجمن صنفی کارگران برق                                                                                 دوشنبه ١٠ بهمن ماه ١٣٩٠

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، از روز شنبه ٨ بهمن ٩٠ بیش از ٩٠ درصد از تولید در شیفتهای شب کارخانه های لوله نورد ساوه و لوله نورد صفا متوقف شده اند. به علت تعطیلی شیفتهای شب، حدود ۴٠٠ کارگر از هر کارخانه خانه نشین شده اند. گرچه این کارگران هنوز اخراج نشده اند، ولی بیم آن می رود که کار خود را از دست بدهند. براساس این خبر، از طرفی شایعاتی از قبیل ورشکستگی به عنوان علت تعطیلی کارخانه ها در جریان است و از طرفی احتمال می رود کارفرما می خواهد به این بهانه از پرداختن مالیات سرباز زند. خبر مربوطه همچنین حاکی است که کارگران این دو کارخانه ۴ ماه یعنی از برج ٧ تا برج ١٠حقوق معوقه دارند. این در حالی است که هم اکنون کارفرمای این کارخانه ها در حال ساختن بیمارستانی با نام رستمی صفا در ساوه است که سهم مشارکت او ٦٠ درصد است، و بعلاوه قراردادهائی برای تهیه غذا با چندین نهاد دولتی از جمله اداره کار دارد.اما حقوق بیش از ٢٠٠٠ کارگر را ۴ ماه است که نپرداخته. گفتنی است که همین کارفرما قبلا هم در اجرای کارهای عمرانی مانند ساختن ساختمان فرمانداری، ساختن مساجد و پروژهای مربوط به شهرداری ساوه فعالیت چشمگیر داشته است.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٩/١١/١٣٩٠