افق روشن
www.ofros.com

شركت پویا غرب تعطیل شد


انجمن صنفی كارگران برق                                                                                    پنجشنبه ۲۵ خرداد ١٣٩١

براساس خبر رسیده به انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه، شركت پویا غرب، بزرگترین تولید كننده كابلهای برق و تلفن در غرب به دنبال چندین بار تعدیل نیرو و حذف شیفت شبانه از حدود دو هفته قبل به طور كلی تعطیل و ٢٠٠ نفر كارگر باقی مانده نیز از كار بیكار شدند. طبق این خبر، مدیریت شركت اعلام كرده كه موقتا به دلیل عدم توانائی بر ادامه تولید، كارخانه تعطیل می شود تا تصمیم نهائی گرفته شود. این كارخانه واقع در شهر صنعتی كرمانشاه است.

انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه - ٢٣/٣/١٣٩١