افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از وضعیت کارگران مجتمع صنعتی سماء و اعتراضات آنان


انجمن صنفی کارگران برق                                                                                  شنبه ٢١ آبان ماه ١٣٩٠

کارگران مجتمع صنعتی سماء از اول سال ٩٠ هیچ حقوقی دریافت نکرده اند، یعنی ٨ ماه حقوق طلب دارند. طبق گزارشی که برای انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ارسال گردیده، کارگران مجتمع صنعتی سماء از اول سال ٩٠ هیچ حقوقی دریافت نکرده اند، یعنی ٨ ماه حقوق طلب دارند. این کارگران همچنین مزایای سال ٨٩ را هم دریافت ننموده اند. مجتمع سماء در ٣۵ کیلومتری مسیر سنندج – همدان واقع است. طبق این گزارش کارفرمای کارخانه بارها به بهانه های بی اساسی مانند کمبود مواد اولیه......کارخانه را به حالت نیمه تعطیل در آورده تا بتواند تعدادی از کارگران را بدون پرداخت مزایا و حق اخراج بیرون کرده و به جای آنها کارگران روزمزد یا کارگران زن با دستمزدهای خیلی پایین تر استخدام کند. این شیوه اخراج سازی توسط کارفرما از چند سال قبل ادامه داشته است. او یک بار تا ٩٠ درصد از کارگرانش را به بهانه بحران کارخانه اخراج کرده و بعد از آن به جای آنان زنان کارگر را با ضد انسانی ترین شرایط و دستمزد پایین به کار گمارده بود. کارفرما همچنین با استفاده از قراردادهای سفید امضاء به راحتی توانسته کارگران را اخراج و از پرداخت حقوق و مزایایشان امتناع نماید. اکنون که تعداد این کارگران به ۴۵ نفر رسیده است، کارفرما باز هم به شیوه مرسوم خود با آنان برخورد کرده و حدود ٣١ نفر را به همان بهانه کمبود مواد اولیه اخراج کرده و از روز ١٣ آبان ٩٠ از ورودشان به کارخانه ممانعت به عمل آورده است. کارفرما، کارخانه را از اول سال ٩٠ به حالت نیمه تعطیل در آورده و در هفته فقط دو روز اجازه کار به کارگران را داده ، و همین موضوع نیمه تعطیل بودن کارخانه را بهانه نپرداختن حقوق آنان قرار داده است.
وی گفته است که ضررکرد کارخانه در این مدت را باید کارگران متقبل شوند و اعلام کرده که حقوق تعداد زیادی از کارگران را به این خاطر پرداخت نخواهد کرد.
از طرف دیگر به دلیل کسورات غیر قانونی از حقوق کارگران و سوء استفاده از قراردادهای سفید امضاء که کارفرما به نفع خود هر آنچه را که خواسته در آن نوشته، اکنون کارگران نه تنها حق طلب حقوق ٨ ماه سال ٩٠ و مزایای سال ٨٩ را ندارند بلکه بدهکار هم شده اند، این در حالیست که کارفرما از دادن غذا یا پول غذا در تمام مدت فعالیت کارخانه نیز امتناع کرده است. در نتیجه کارگران به ناچار دادخواستی را به اداره کار سنندج ارجاع داده ولی تا روز ١۴ آبان ٩٠ هیچ جوابی دریافت نکرده اند. این کارگران به علت وضعیت بد مالی قادر به گرفتن وکیل نیستند. کارگران این کارخانه چندی پیش به خاطر رسیدگی به خواستشان مقابل اداره کار سنندج تجمع کرده بودند.لازم به ذکر است که کارفرما بارها با سوء استفاده از به حالت نیمه تعطیل در آوردن کارخانه، وامهای کلان گرفته است.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٢٠/٨/١٣٩٠