افق روشن
www.ofros.com

شعله ورشدن خشم کارگران کارخانه ماروتی سوزوکی هند ودرگیری با مدیریت


ترجمه: اخبار و گزارشات                                                                                         شنبه ٣١ تیر ١٣٩١

چهارشنبه ١٨ ژوئیه کارخانه ماشین سازی ماروتی سوزکی مانسارهندواقع در۴۵ کیلومتری دهلی نوبدنبال درگیری خشونت آمیزبین کارگران ومدیریت کارخانه دچارآتش سوزی شدویک مدیرکارخانه سوخت وده ها نفرمجروح شند.
جسدسوخته این مدیرروزپنج شنبه ١٩ ژوئیه دراتاق کنفرانس کارخانه پیداشد.
درگیری صبح روزچهارشنبه بدنبال موردضرب وشتم قرارگرفتن یک کارگرتوسط یکی ازمسئولین کارخانه آغازشد.
این امرموجب خشم کارگران وحمله آنها به مدیران ومسئولان کارخانه شد.
حدود ٩٠ نفرازمسئولین وعوامل مدیریت زخمی و ۵٠ نفر از آنان به بیمارستان منتقل شده و تعدادی ازآنها دربخش مراقبت های ویژه بستری شدند. دوکادرژاپنی ازجمله زخمی شدگان بودندکه به بیمارستان خصوصی منتقل شدند.
پس ازحضورصدها پلیس ونیروی سرکوب درکارخانه ودستگیری حداقل ٩١ کارگر به اتهام قتل واعتشاش ظاهرا اوضاع آرام شده است.
تولید کاملا متوقف شده است.یکی ازمدیران این کارخانه گفت:ازتاریخ بازگشایی کارخانه اطلاعی دردست نیست.
کارخانه ماشین سازی ماروتی سوزوکی مانسارهند ٢٠٠٠ کارگرداردوسهامداراصلی آن سوزوکی ژاپن است وروزی ١٢٠٠ ماشین تولید می کندکه ١۵ درصدتولیدماشین هندرا شامل می شود.
کارگران کارخانه ماشین سازی ماروتی سوزوکی هنددرشرایط دشواری کارمی کنند.آنها شش روز در هفته وروزی ٨ تا ١٢ ساعت کار می کنند.وقت نهاری آنهافقط 30دقیقه است.
نیمی ازکارگران این کارخانه حدود ١٠٠٠ نفربا قراردادموقت کارمی کنند.حقوق ماهیانه کارگران رسمی حدود ١۵٠ یورودرماه باضافه حدود ١٢٠ یوروپاداش است.دریافتی کارگران قراردادموقت حتی پس از سال ها کاردرکارخانه نصف کارگران رسمی است.
این کارگران طی سال گذشته برای افزایش دستمزدمتناسب با تورم سالیانه وبهبودشرایط کار سه باردست به اعتصاب زدندوازجانب مدیریت قول هایی به آنها دررابطه با تحقق خواسته هایشان داده شد.
عدم وفاداری مدیریت به وعده های داده شده موجب تشدیدجوتشنج درمحیط کارخانه طی ماه های گذشته گردید.

منبع: بخش های از ٢ گزارش مندرج در لوموند ١٩ و٢٠ ژوئیه

ترجمه: اخبار و گزارشات کارگری- ٢٠ ژوئیه