افق روشن
www.ofros.com

٩اکتبرروز اعتصاب، تظاهرات و راهپیمایی کارگران در فرانسه


اخبار و گزارشات کارگری                                                                                    سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩١

دهها هزارنفراز کارگران فرانسه امروز ٩ اکتبر برای دفاع ازکاروصنایع، برای اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی وبرای همبستگی با مبارزات کارگران یونانی، اسپانیایی،پرتقالی وکل اروپا وجهان دست به اعتصاب، تظاهرات و راهپیمایی زدند.
- صبح امروزبدعوت سندیکاهای فرانسه ازجمله ث.ژ.ت،اف.او، سود، سولیدرو.. حدود ١٠٠٠کارگر٢٠ شرکت فرانسوی ازجمله کارگران کارخانه پژو- سیتروئن، کارخانه فوردحومه شهربوردو،آرسلورمتال، داروسازی سانوفی و....درمخالفت با اخراج ها ودفاع ازکار، مقابل نمایشگاه جهانی اتومبیل درپاریس دست به تجمع اعتراضی زدند.
پلیس فرانسه با پرتاب گازاشک آوربه این تجمع اعتراضی حمله کرد ومانع ازورود کارگران معترض به سالن نمایشگاه شد.
- امروز بدعوت سندیکای ث.ژ.ت بیش از٩٠ هزارنفر برای دفاع ازکار و صنایع و ابراز مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی در٨ شهرفرانسه پاریس، لیون، مارسی، تولوز، بوردو، رن، کلرمونفران و اپینال دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند.
بنا به گزارش سندیکای ث.ژ.ت بیش از٩٠ هزارنفر از کارکنان بخش دولتی و خصوصی فرانسه در تظاهرات خیابانی امروزشرکت کردند.
براساس این گزارش شرکت کنندگان در راهپیمایی امروز همبستگی شان را با مبارزات کارگران یونان، پرتقال، اسپانیا و کل اروپا و جهان علیه سیاست ریاضت اقتصادی اعلام داشتند.
- امروز همچنین کارگران بخش های مختلف درسراسرفرانسه دست به اعتصاب زدندازجمله، کارگران بندر لوهاور، حمل و نقل شهری، بین شهری و.....

اخبار و گزارشات کارگری-٩ اکتبر ٢٠١٢