افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات کارگران کارخانه پژو- سیتروئن اولنه درپاریس


اخبار و گزارشات                                                                                                    شنبه ١ مهر ١٣٩١

تظاهرات کارگران کارخانه پژو- سیتروئن اولنه درپاریس ودیدارنمایندگان سندیکاهابا فرانسوا اولاند

امروز ٢٠ سپتامبرحدود ٨٠٠ کارگرکارخانه پژو-سیتروئن اولنه دراعتراض به مدیریت مبنی به بستن کارخانه اولنه و بیکاری٣ هزارکارگرازایستگاه قطارسنت لازارتا یکی ازدفاتراین شرکت واقع درسنت فلیپ دو رول با فریاد (پژو-سیتروئن جنایتکار) راهپیمایی کردند و خشمشان را بنمایش گذاشتند. کارگران پلاکاردهایی با شعارهای زیرحمل می کردند:
- نه به تعطیلی کارخانه اولنه
- پژو- سیتروئن با یک میلیاردموجودی درصندوق قصدبستن کارخانه هارادارد
- تغییرات فرانسوا اولاند یعنی هیچ
- گسترش فقرومرگ عدالت اجتماعی
امروزهمچنین نمایندگان سندیکاهای کارخانجات پژو- سیتروئن با رئیس جمهورفرانسه درکاخ الیزه دیدارکردند.فرانسوا اولاند قول برگزاری مذاکرات سه جانبه سندیکاها، مدیریت ودولت را داد.
یکی ازنمایندگان کارگران هنگام خروج ازکاخ الیزه ضمن ابراز رضایت از برگزاری مذاکره سه جانبه اظهارداشت: این هیچ تعهدی رادررابطه با حق اجتماعی ما بهمراه ندارد. نماینده ث.ژ.ت هم ضمن بیان این که این مذاکرات کارخانه به کارخانه پیش خواهدرفت، گفت: ما باید دراین مذاکرات بتوانیم حداکثر ضمانت را در رابطه با حفظ کارمان بگیریم.

منبع: آژانس فرانس پرس -٢٠ سپتامبر ٢٠١٢

ترجمه: اخبار و گزارشات کارگری ٣٠ شهریور ١٣٩١