افق روشن
www.ofros.com

تدوام مبارزات کارگران هیوندای کره جنوبی


اخبار و گزارشات کارگری                                                                                     پنجشنبه ٢٩ تیر ١٣٩١

هزاران کارگرکارخانه ماشین سازی هیوندای کره جنوبی خواهان افزایش دستمزدوبهبودشرایط کارشان شدند.
کارگران کارخانه ماشین سازی هیوندای کره جنوبی پس ازچهارسال جمعه ١٣ ژوئیه دست به اعتصابی هشت ساعته زدند.
خواست کارگران اعتصابی افزایش دستمزد(ماهانه معادل ١٠٨ یورو)وبهبودشرایط کارشان ازجمله کاهش ساعات کاروحذف شیفت شب می باشد.کاردراین کارخانه دردوشیفت ١٢ ساعته جریان دارد.این کارگران خواهان 8ساعت کاردرروزوحذف شیفت شب هستند.
مذاکره کارگران با مدیریت پیرامون خواسته هایشان ازماه مه ٢٠١٢ آغازشدونتیجه ای برای کارگران به ارمغان نیاورد.کارگران برای نشان دادن عزم راسخشان به مدیریت برای دستیابی به خواسته هایشان اعتصاب 8ساعته ای راسازمان دادند.
این کارگران با اعتصاب ١٣ ژوئیه برحق اعتصابشان پس از چهارسال تاکیدکردند.اعتصابی که ٧٦ میلیون دلارضرربرای صاحبان کارخانه بهمراه داشت وبقول سخنگوی کارخانه بدلیل هشت ساعت اعتصاب ۴٣٠٠ ماشین ساخته نشد.
پس از این اعتصاب مذاکراه بین نمایندگان کارگران ومدیریت تا به امروز ادامه دارد.
سندیکای کارگران اعلام کردکه مبارزاتشان برای احقاق حقوقشان ادامه داردواعتصاب بعدی بین روزهای ٢۵ تا ٢٧ ژوئیه درنظرگرفته شده است.
مون یونگ دبیرسندیکای کارگران کارخانه اعلام کردکه ٧٠ درصدکارگران عضوسندیکابه ادامه اعتصاب درصورت عدم نتیجه گیری ازمذاکرات رای داده اند.
قابل یادآوری است این کارخانه درسال های ١٩٨٨ و٢٠٠٨ باوضعیتی مشابه مواجه شدکه ضرروزیانش را حدود١٠ میلیارددلارتخمین می زنند.

گردآوری، تنظیم و ترجمه گزارش اعتصاب کارگران هیوندای کره جنوبی: اخبار و گزارشات کارگری - ١٨ژوئیه

اخبار و گزارشات کارگری - ١٨ژوئیه

akhbarkargari2468@gmail.com