افق روشن
www.ofros.com

تجمع و راهپیمایی کارگران شرکت پژو- سیتروئن درپاریس


اخبار و گزارشات                                                                                                پنجشنبه ۵ مرداد ١٣٩١

کارگران پژو- سیتروئن: ماکوتاه نمی آئیم
امروز ٢۵ ژوئیه، هزارکارگرکارخانجات پژو- سیتروئن سراسر فرانسه از جمله کارگران دو کارخانه شهرهای رن واونله سوبووآ ،مقابل دفتراین شرکت درپاریس١٦، همزمان با نشست مدیران مرکزی شرکت، تجمع اعتراضی برپا کردند.
امروز مدیران بالای شرکت جمع شده بودندتا برنامه شان را در رابطه با چگونگی بیکارکردن ٨ هزارکارگر و بستن کارخانه اولنه سوبوآبا ٣ هزارکارگر وکارخانه رن با ١۴٠٠ کارگر را تدوین کنند.
طی هفته های گذشته ارقامی در رابطه باکاهش درآمد شرکت پژو- سیتروئن ازطرف مدیریت منتشرشده است.سندیکاهای فرانسوی به اتفاق آرا تصمیم گرفتند برای روشن کردن وضعیت مالی شرکت پژو- سیتروئن و صحت اطلاعات از متخصصان و کارشناسان secafi بهره بگیرند که کارشان رااز ٢٧ اوت آغازخواهندکرد.
ژان پیرمرسیه نماینده سندیکای ث.ژ.ت دراین تجمع اعتراضی، کارگران را به اعتراضات گسترده تردرماه سپتامبر فراخواند.
حدود ۵٠٠ نفرازکارگران تجمع کننده که اکثریتشان فعالین سندیکایی کارخانه های اولنه سوبوآ ورن بودند تامیدان شارل دو گل تحت کنترل شدیدپلیسی با شعار- پژو- سیتروئن جنایتکار-راهپیمایی کردند.
مقابل دفترشرکت یکی ازکارگران عضوسندیکای ث.ژ.ت طی سخنانی خطاب به مدیریت شرکت پژو- سیتروئن گفت:
شما تعطیلات تابستانی ماراخراب کردید. ما پس از تعطیلات،ماه سپتامبرشروع مجدد به کار، کارتان راخراب خواهیم کرد.

اخبار و گزارشات کارگری - ٢۵ ژوئیه ۲۰۱۲

akhbarkargari2468@gmail.com