افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران پژو- سیتروئن اولنه (حومه پاریس) وارد پانزدهمین هفته شد


اخبار و گزارشات کارگری                                                                                چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹٢

کارگران کارخانه پژو- سیتروئن اولنه(حومه پاریس)درمقابل تصمیم مدیریت مبنی برتعطیلی کارخانه واخراج 1400 کارگراز16ژانویه ٢٠١٣ دراعتصاب بسرمی برند.
طی این مدت کارگران کارخانه های دیگر پژو- سیتروئن ازجمله کارخانه های شهرهای پواسی وسنت آوان جهت اعلام همبستگی درجمع کارگران اعتصابی کارخانه اولنه حاضرشدند. کارگران کارخانه پواسی جهت حمایت ازهمکاران اعتصابیشان دست به جمع آوری کمک مالی زدند. همچنین کارگران دیگرواحدهای تولیدی فرانسه باشکال مختلف بااعتصاب و مبارزات این کارگران برای جلوگیری ازبسته شدن کارخانه وازدست دادن کارشان اعلام همبستگی کردند.
روزهای گذشته مدیریت شرکت پژو- سیتروئن ،تهدیدکرد درصورت ادامه اعتصاب کارخانه رازودترتعطیل خواهد کرد.
قراراست طی هفته های آینده مدیریت پژو- سیتروئن برنامه اش جهت اخراج ١١٠٠٠کارگرازجمله تعطیلی کارخانه اولنه واخراج ١۴٠٠کارگرش را روشن کند. امروزسهامداران اصلی دردفترشرکت واقع درپاریس خیابان گراندآرمه جمع شده بوده بودندتا تصمیم بگیرند٣۵٠ میلیون سرمایه شرکت را واردبورس کنند وآکسیون بخرند. همزمان بااین نشست کارگران اعتصابی کارخانه اولنه درآغازپانزدهمین هفته اعتصابشان مقابل دفترشرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. ژان پیرمرسیه نماینده سندیکای ث.ژ.ت کارخانه اولنه درتجمع امروز گفت:
آنها دروغگویان حرفه ای هستند وشانتاژمی کنند.ما امروزهمزمان با به جیب زدن ٣۵٠ میلیون سرمایه شرکت توسط سهام داران،شرکتی که ظاهرا درآستانه ورشکستگی است وتحت این پوشش می خواهدهزاران کارگررا اخراج کند.
این یک افتضاح ورسوایی است.ما اینجا جمع شدیم تا صدای اعتراضمان را به گوششان برسانیم وبگوییم شانتاژشان کارآیی ندارد.ما ازکارمان وخانواده مان دفاع می کنیم. دولت چه می گوید؟اولاندچه می گوید؟
ماسه ماه است که دراعتصاب بسرمی بریم وتا تکلیف ما روشن نشود تجمعات ،اعتراضات واعتصاب ادامه خواهدداشت وکارخانه اولنه تولیدی نخواهدداشت.

لینک ویدئو امروز: اینجا کلیک کنید.

اخبار و گزارشات کارگری

akhbarkargari2468@gmail.com