افق روشن
www.ofros.com

فیلمی ازگفتگوی زنده بی بی سی با یک خبرنگارسیاه پوست


بی بی سی - یوتیوب                                                                                          شنبه ۵ مرداد ماه ١٣٩٠

فیلمی ازگفتگوی زنده بی بی سی با یک خبرنگارسیاه پوست دریوتیوب که بیش ازچهارمیلیون نفرآن را مشاهده کرده اند وبی بی سی ناچارشد بخاطربرخورد خبرنگارخود با این سیاه پوست معذرت خواهی کند: