افق روشن
www.ofros.com

هدفمند سازی یارانه ها؛ سقوط تولید ملی


ی. بهزاد                                                                                                       شنبه ٦ فروردین ١٣٩٠

هدفمند سازی یارانه ها اولین تاثیرات خود را بر روی طبقه ی کارگر یعنی طبقه ای که با فروش نیروی کار خود به زندگی اش ادامه می دهد، می گذارد. افزایش قیمت ها بر اثر هدفمند سازی و حذف یارانه ها سبب پائین آمدن قدرت خرید طبقه ی کارگری خواهد شد که تورم ناشی از این طرح موجب بالا رفتن حقوق و درآمد سالیانه ی او نمی شود. از آنجا که مصرف کنندگان اصلی نیز به دلیل تعداد زیادشان اعضای همین طبقه هستند، کم شدن قدرت خرید آنها و بالا رفتن بهای اجناس در نتیجه افزایش هزینه های تولید، سبب کاهش چشم گیری در فروش محصولات کارخانه های داخلی خواهد شد. که خود باعث کاهش سود سرمایه دار داخلی و در نتیجه تعدیل نیروی کار برای حفظ حداقل سود می گردد.با تعدیل نیروی کار و افزایش شمار ارتش بیکاران، از طرفی بهای نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر باز باعث کاهش قدرت خرید طبقه کارگر ایران می شود و بار سنگین تری به بحران اقتصاد ملی خواهد افزود که در نهایت به از بین رفتن سرمایه داری کوچک و متوسط یا به بیان واضح تر سرمایه داری ملی منجر می شود.
حال اقتصاد کشور، موقعیتی پرسود برای سرمایه داران بزرگ جهانی فراهم می کند تا با استفاده از نیروی کار ارزان ایران، تولیدات خود را با قیمتی مناسب برای بازارهای جهانی آماده کنند و مسلما دلیل تمام این فشارها از سوی نهاد هائی چون بانک اقتصاد جهانی، صندوق بین الملی پول و سازمان تجارت جهانی بر حکومت ایران نیز همین بوده است.
با توجه اینکه قانون های حمایت از مشاغل خانگی و بنگاه های زود بازده راه را برای تبدیل صنایع کارخانه ای ایران به کارگاهی گشوده است و این طرح های ارتجاعی و واپس گرا سبب کوچکتر شدن صنعت و استفاده از نیروی کار هر چه ارزانتر خواهند شد که با استفاده از نیروی کار زنان و کودکان در کارگاه های کوچک و بدون نیاز به پرداخت حق بیمه می گردد.
در نهایت تولید ملی ایران با این طرح نه تنها بیشتر نخواهد شد بلکه با عقب گردی جدی به مرز نابودی یا نابودی کامل خواهد رسید و کارگران ایران به عنوان یکی از کشورهای پیرامونی همواره با فروش ارزان نیروی کار خود زمینه را برای سودجوئی و انباشت سرمایه ی سرمایه داران و سلطه طلبان جهانی آماده می کنند تا آنان با ادامه ی نظریات ضد انسانی مکتب شیکاگو جهان را به سوی بربریتی هدایت کنند که از طریق آن منافع مالی شان تامین می شود

ی. بهزاد