افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی كارگران چینی البرز و صندوق نسوز کاوه


آژانس ایران خبر                                                                                               چهارشنبه ١٦ تیر ١٣٨٩


تجمع اعتراضی كارگران چینی البرز

روز سه شنبه ١۵/٤/٨٩ کارگران چینی البرز قزوین كه بیش از١٨٠ نفر میباشند درمقابل كارخانه تجمع اعتراضی برپاكردند . این كارگران حدود ١٢ماه است كه حقوقی به آنها پرداخت نشده و درمدت ١٢ماه تنها دردونوبت و هربار یك میلیون تومان كه جمعا دومیلیون میشود به آنها بعنوان علی الحساب پرداخت شده است با احتساب به این موضوع درمجموع، كارگران بیش از٦ ماه حقوق معوقه د ارند و مهمتر از آن بدلیل اینكه حكم انحلال این شركت مهم و فعال، صادر شده ، كارگران این كا رخانه كه همه بالای ١٩ سال سابقه كار د ارندامروز مجددانیز دست به تجمع وتحصن زده اند.

-----------------

اعتراض كارگران صندوق نسوز كاوه

كارخانه صندوق نسوزكاوه ازكارخانه های قدیمی تهران با بیش از٣٠٠ كارگرتا مدتی دیگر تعطیل شده و محل آن به اصفهان منتقل میشود، به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبـــر كارگران این كارخانه كه همه درشهر تهران ساكن هستند بیكارمیشوند یا به اجباربایستی به اصفهان منتقل شوند، این موضوع باعث نارضایتی و اعتراض كارگران این كارخانه شده است.