افق روشن
www.ofros.com

محمد رضا احمدی از فعالین مستقل چپ و كارگری آ زاد شد

خبر دریافتی                                                                                                چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱٣٨٨

محمد رضا احمدی از فعالین مستقل چپ و كارگری آ زاد شد

محمد رضا احمدی از فعالین مستقل چپ و كارگری آزاد شد. وی كه درتاریخ ١١ دی ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود بعد از ٧٢ روز در تاریخ ٢۴ اسفندماه به قید وثیقه آزاد شده است. محمد رضا احمدی از روزنامه نگاران مستقل عرصه ی مطبوعات است كه مقالات بسیاری در نشریات فلسفی و اجتماعی در ایران منتشر كرده است.