افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی، خانواده و وکیل اش دست به سر شده اند


دریافتی - خبر شماره ١١                                                                                سه شنبه ٣٠ فروردین ١٣٩٠

بر اساس خبری که به تایید یکی از اعضای خانواده رضا شهابی رسیده است، دستگاه قضایی به دلایلی که به رضا شهابی و خانواده اش شرح نمیدهد از دادن جواب مشخص در ارتباط با پرونده ی رضا طفره میرود.
در آخرین روز مقرر برای دادگاه یعنی در ١۵ اسفندماه ٨٩ ، دادگاه رضا را تشکیل ندادند و اعلام کردند پرونده برای رویت دادستان از شعبه ١۵ به ریاست قاضی صلواتی خارج شده است و نتیجتا دادگاه شهابی تشکیل نگردید.
از سویی در روز ٢٣ اسفندماه ٨٩ رضا شهابی به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در زندان اوین برده شد و اتهامات واهی دیگری به وی زده شده است.
در روزهای بعد از تعطیلات نوروز وکیل رضا شهابی ، آقای مسعود شفیعی بارها پیگیر زمان دادگاه رضا شده است اما تا کنون هیچ جواب معینی به وی داده نمیشود.
بدین ترتیب رضا شهابی در حدود ١١ ماه به اصطلاح در بازداشت موقت و در بلاتکلیفی کامل در بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین محبوس است واین در حالی است که از مشکلات مختلف جسمی رنج میبرد. همچنین شهابی، میبایست با قرار وثیقه ی ٦٠ میلیون تومانی که برای وی تودیع شده است، آزاد شده باشد اما دستگاه قضایی هم خود رضا را در توقیف دارد و هم وثیقه ی تودیع شده برای وی را.
شهابی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد از ٢٢ خرداد سال ٨٩ تا کنون بی هیچ دلیل و تنها به خاطر دفاع از حقوق کارگران ، در بند است؛ در این روزها مقامات قضایی نه به رضا شهابی و نه به وکیل و خانواده اش هیچ پاسخ مشخص و روشنی نمیدهند و انها و بسیاری از کارگران و فعالین کارگری در نگرانی از وضعیت نا معلوم رضا شهابی به سر میبرند.

دریافتی - خبر شماره ١١ - ٣٠ فروردین ماه ١٣٩٠