افق روشن
www.ofros.com

دفاعیات شهابی و وکیل او در دادگاه امروز


دریافتی                                                                                                          چهارشنبه ۴ خرداد ١٣٩٠

بر اساس خبری که به تایید یکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند ٢٠٩ زندان اوین رسیده است، امروز چهارشنبه ۴ خرداد ٩٠ بعد از یک سال تعلل و کارشکنی مقامات قضایی و امنیتی و ادامه ی بازداشت بی دلیل وی، دادگاه محاکمه ی رضا در شعبه ی ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.
در این دادگاه رضا و وکیلش، آقای مسعود شفیعی با استدلال و بسیار صریح و محکم اتهامات واهی طرح شده علیه رضا شهابی را رد کردند و خواستار اعلام حکم برائت و آزادی فوری نامبرده شدند.
قابل ذکر است که دستگاه قضایی در یک دروغ و تعلل آشکار علت ادامه ی بازداشت رضا را عدم توانایی خانواده برای تودیع وثیقه اعلام کرده اند و این موضوع با اعتراض وکیل مدافع قرار گرفته است و در واقع ادامه ی بازداشت شهابی تنها به دلیل خواست غیر قانونی مقامات قضایی و امنیتی بوده و این موضوع که خانواده نمیتوانسته اند وثیقه تودیع کنند دروغی آشکار و بهانه ای بیش نیست. این در حالی است که هم اکنون برای رضا وثیقه ی ٦٠ میلیون تومانی گرو گذاشته شده و اعضای خانواده پیشتر اعلام کرده بودند برای تودیع وثیقه ی صد میلیون تومانی نیز اعلام آمادگی میباشند.
همچنین نماینده ی دادستان در یک اقدام خلاف عرف قضایی جاری و حتا بر خلاف به اصطلاح قوانین خودشان هنگامی که استدلالات رضا و وکیلش را در مورد دواتهام شنیده است درخواست اعلام یک ماده ی اتهامی دیگر خارج از کیفرخواست نموده که این مورد مورد اعتراض وکیل قرار گرفته است؛ اما به نظر میرسد نماینده ی دادستان و دستگاه قضایی برای ادامۀ آزار و اذیت شهابی و خانواده اش قصد دارد این ماده ی اتهامی را نیز به قاضی پیشنهاد کنند.
رضا شهابی در حالی که به شدت منع می شده است تا با کسی صحبت نکند در میان جمع خانواده و دوستان به محوطه ی دادگاه برده شد و تنها دختر خردسال وی توانست برای چند ثانیه و در حالی که به شدت گریه میکرد وی را بغل کند. مامورین اطلاعاتی از تماس دیگران با رضا جلوگیری کردند و حتا توسط قاضی صلواتی اجازه داده نشد که همسر و خواهر و برادر رضا او را ملاقات کنند و یا در جلسه ی دادگاه حاضر شوند.
با این حال رضا شهابی با روحیه ی بسیار عالی و در حالی که بر دستانش دستبند زده شده بود با چهره ای خندان برای همگان دست تکان داد و پی در پی بوسه نثار جمع کرد.
رضا شهابی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد اکنون به مدت یک سال است که بی دلیل و تنها به خاطر دفاع از حقوق کارگران دربند است و تا کنون به دلایل واهی و بارها دادرسی وی به تعویق افتاده بود.

دریافتی خبر شماره ١۴- ۴ خرداد ٩٠