افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی در ١۵ اسفند محاکمه میشود


دریافتی                                                                                                             یکشنبه ٨ اسفند ١٣٨٩

بر اساس خبری که به تایید یکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی رسیده است، مطابق اعلام شعبه ی ١۵ دادگاه انقلاب، قرار است رضا در روز ١۵ اسفند ماه ٨٩ در این شعبه محاکمه شود.
رضا شهابی کارگر زندانی در بند ٢٠٩ مربوط به وزارت اطلاعات محبوس است و این در حالی است که در مهرماه برای او وثیقه ی ٦٠ میلیون تومانی تودیع شده اما مقامات امنیتی و قضایی از آزاد کردن وی امتناع کرده اند.
شهابی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد، حدود ٩ ماه پیش در حالی که در دوران بیماری به سر میبرد از محل کارش ربوده شد و تا کنون هیچ دلیلی برای ادامه ی بازداشت وی به خانواده اش اعلام نشده است.
رضا شهابی در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذای دو هفته ای زده بود تا نهایتا پرونده ی وی به جریان افتاد اما در آخرین جلسه ی دادگاهی ِ وی، به دلیل ایجاد جو متشنج توسط عوامل قضایی، وکیل مدافع وی نتوانست حتا با موکل خود صحبت کند.و قرار شد که پس از انجام این کار و ملاقات وکیل مدافع ( آقای شفیعی ) با موکلش، در مهلت دیگری رضا را در شعبه ی ١۵ محاکمه کنند.
خانواده ی شهابی و همچنان بسیاری از کارگران با نگرانی و بی صبری منتظرند تا در روز ١۵ اسفندماه و پس از انجام محاکمه و دفاع وکیل مدافع، رضا تبرئه و آزاد شود.

دریافتی خبر شماره ٩ - هشتم اسفندماه ٨٩