افق روشن
www.ofros.com

نامه ی شهابی به دادستان تهران


دریافتی - خبر شماره ١٨                                                                                  یکشنبه ١ آبان ماه ١٣٩٠

رضا شهابی نامه ای به دادستان تهران نوشته كه در آن ضمن تشریح وضعیت جسمی خود و اوضاعی كه برای خانواده اش ایجاد كرده اند،از تهدید های مكرر بازجو در زندان نوشته است.
بازجو(كه نام ِكارشناس بر خود میگذارد) باز هم رضا شهابی را تهدید كرده و گفته است هیچ مقام قضایی حتا رئیس قوه قضاییه و نیز دادستان تهران و یا افراد دیگر قدرت انجام كاری را ندارند و تنها بازجو است كه برای وی تصمیم می گیرد.
به رضا اطلاع داده شده است كه منتقل نكردن وی از بند اطلاعات(٢٠٩) به بندهای دیگر به دستور قاضی پرونده و زیر فشار بازجو بوده است و در این میان قاضی پرونده (صلواتی) از خود اختیاری ندارد.
شهابی در نامه ی خود به دادستان تهران از طولانی شدن بی دلیل دادرسی شكایت كرده و نیز از وی خواسته است كه به چه دلیل با وجود اعلام وثیقه، از انجام مراحل تودیع وثیقه و آزاد كردن شهابی جلوگیری میشود.
همچنین با توجه به برگزاری جلسه دادگاه در تاریخ ۴ خرداد ٩٠ و اثبات بیگناهی شهابی و نبودن هیچ ادله ای دال بر اتهام طرح شده علیه او، به چه دلیل حكم برائت وی صادر نمیشود.
همچنین مطابق اخبار موثق دیگری، بازجوی شهابی كه پیشتر سعی میكرده رضا را با تهدید راضی به امضا كردن اتهامات بی اساسی بكند ، اكنون كه با این سناریو نتوانسته شهابی را متهم جلوه بدهد، به سراغ شیوه ای جدید رفته و با تهدید به رضا اعلام كرده است كه ادعای تو مبنی بر فعالیت صنفی در سندیكای واحد درست نیست و تو مشغول به سازماندهی در كردستان و خوزستان و شمال برای براندازی نظام بوده ای !
شهابی به مانند گذشته این بار نیز این اتهامات و مهملات را رد كرده است.
رضا شهابی با وجود بیماری های عدیده ی جسمی كه در زندان به آن دچار شده است با روحیه و محكم از مواضع كارگری خود دفاع كرده و تا به كنون تهدید های بازجو نتوانسته وی را ناچار به پذیرفتن اتهامات كذب كند. به نظر میرسد دستگاه قضایی پس از ١٦ ماه كه از دستگیری این كارگر زندانی میگذرد، كاملا اسیر دست یكی از بازجویان اطلاعاتی، توان اعلام برائت برای شهابی و آزاد كردن وی را ندارد.

دریافتی - خبر شماره ١٨ دربارۀ رضا شهابی - ٣٠ مهرماه ٩٠