افق روشن
www.ofros.com

شهابی درخواست جنبش کارگری را پذیرفته است


دریافتی - خبر شماره ۵                                                                                           یکشنبه ٢١ آذر ١٣٨٩

مطابق خبری که به تایید خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند ٢٠٩ زندان اوین رسیده است، رضا در تماس تلفنی غروب یکشنبه ٢١ آذرماه ٨٩ در حالی که درنهمین روز اعتصاب غذا بوده و در وضعیت ناگوار جسمی و بیحالی در تلفن سخن میگفته است، با این حال با روحیه ی بالا از قصدش بر ادامه ی اعتصاب خشک سخن گفته است. اما با ابلاغ درخواست های اکید، مکرر و رفیقانه ی افراد، تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و سراسر جهان وی نهایتا پذیرفته است تا تنها به دلیل درخواست انها و برای اعلام احترام به خواسته ی جنبش کارگری اعتصاب خشک خود را به اعتصاب غذای تر تبدیل کند. رضا خواسته است که سلام وی را به تمامی دوستان و فعالین جنبش کارگری ابلاغ کنند.
شهابی در اثر اعتصاب غذا شامگاه دیروز یکشنبه به بهداری اوین منتقل شده بوده است و امروزیکشنبه ،اعلام کرده که بازجوها به وی قول موکد داده اند، نهایتا تا پایان تعطیلات آخر هفته ی جاری به طور کامل به پرونده ی وی رسیدگی کنند. همچنین بالاخره مقامات قضایی ناچار به پاسخ شده اند که پرونده ی قضایی رضا نه در دو دادگاه پیش گفته شده بلکه در دادستانی کل استان تهران در گلوبندک ثبت و بررسی میشود.
رضا شهابی به مدت ٦ ماه است که در زندان اوین محبوس است و در دو ماه اخیر با وجود صدور نامه ی آزادی اش و تودیع وثیقه ی ٦٠ میلیون تومانی توسط خانواده اش در زندان محبوس نگه داشته شده است و او در اعتراض به آزاد نکردنش دست به اعتصاب غذا زده است و هم اکنون نیز در وضعیت وخیم جسمی به سر میبرد.

دریافتی - خبر شماره ۵ - یکشنبه ٢١ آذرماه ٨٩