افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی در وضعیت وخیم جسمی


دریافتی                                                                                                       شنبه ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠

بر اساس خبری که به تایید یکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی دربند ٢٠٩ زندان اوین رسیده است رضا به مدت بیش از یک هفته است که به دلایل نامعلوم و به طور مداوم و شدید و روزانه چند بار دچار ریزش خون از بینی میشود تا جایی که به هنگام ملاقات با خانواده اش نیز دچار خونریزی شده است.
بر اساس این خبر خونریزی های مداوم باعث شده نواحی اطراف چشم وی به طور کامل کبود شود؛ این در حالی است که در تمام این مدت مقامات امنیتی و زندان هیچ گونه اقدام جدی برای بررسی و رفع این مشکل نکرده اند و تنها وعده های انجام نشده برای ارسال وی به بهداری یا مراکز درمانی را داده اند که در هنگام ارسال این خبر یعنی بیش از یک هفته پس از آغاز این مشکل به این وعده ها عمل نشده است.
شهابی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد که در ٢٢ خرداد ٨٩ از محل کارش ربوده شده ،اکنون در حالی در زندان اوین محبوس است که برای وی وثیقه ی ٦٠ میلیون تومانی نیز تودیع شده و در واقع هم اکنون هم خودش و هم وثیقه ی تودیع شده برای او در بازداشت میباشد.
رضا شهابی در ۴ خرداد ماه ١٣٩٠ و پس از ١٢ ماه بازداشت بی دلیل و تنها به خاطر دفاع از حقوق خود و دیگر کارگران در شعبه ی ١٣ دادگاه انقلاب دادگاهی خواهد شد.

دریافتی - خبر شماره ١٣ - ١٣ اردیبهشت ٩٠