افق روشن
www.ofros.com

یداله خسرو شاهی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان در لندن بستری شد

اتحاد بین المللی                                                                                             سه شنبه ١٣ بهمن ۱٣٨٨

متاسفانه با خبر شدیم كه رفیق و همكار عزیزمان یدالله خسروشاهی امروز سکته مغزى کرده است و هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان در لندن بستری است. ما براى یدالله آرزوى بهبود فورى و كامل داریم و متعاقبا دوستان را در جریان مداواى ایشان قرار خواهیم داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

دوم فوریه ٢٠١٠