افق روشن
www.ofros.com

گزارش "اتحاد بین المللی" از تظاهرات اعتراضی ٣٠ ژوئن استکهلم


اتحاد بین المللی                                                                                                 یکشنبه ١١ تیر ١٣٩١

‏ در تداوم کارزار سراسری در محکومیت حمله نیروهای امنیتی به مجمع عمومی "کمیته هماهنگی ..." و آزادی بی قید وشرط همه دستگیر شدگان، روز ٣٠ ژوئن تظاهرات اعتراضی با شرکت بیش از ٢۵٠ نفر در شهر استکهلم برگزار شد. این تظاهرات که به دعوت "کمیته هماهنگی تظاهرات ٣٠ ژوئن- استکهلم" فراخوان داده شده بود با حمایت و شرکت فعال احزاب وسازمانهای سیاسی چپ برگزار شد. سخنرانان سوئدی و ایرانی این تظاهرات ضمن محکومیت رژیم جمهوری اسلامی ایران، از زوایای مختلف به پایمال شدن حقوق کارگری و انسانی پرداخته و حمایت خویش را با جنبش کارگری ایران و یاران مبارزی که تحت شرایط استبدادی با فداکاری و پرداخت هزینه سنگین از حقوق کارگری دفاع می کنند، اعلام کردند. آزادی فعالین جنبش زنان، وکلا، نویسندگان، دانشجویان، مدافعین حقوق انسانی زندانی و آزادی بی قید شرط کلیه زندانیان سیاسی، حق آزادی بیان و تشکل و تجمع از خواستهای اصلی بود که در این مراسم اعتراضی بر آن تاکید شد.
"اتحاد بین المللی" ضمن قدردانی از همه شرکت کنندگان و احزاب و سازمانهایی که با حمایت و شرکت فعال خویش موجب رساتر شدن صدای اعتراض به جمهوری اسلامی در شهر استکهلم شدند، تاکید می کند که کارزار سراسری اعلام شده تا ازادی همه دستگیر شدگان ادامه خواهد یافت.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران - سوئد

٣٠ ژوئن ٢٠١٢