افق روشن
www.ofros.com

...اولین روز کاری در شرکت ایرانخودرو با وعده افزایش دستمزدها


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     دوشنبه ١۵ فروردین ١٣٩٠


اولین روز کاری در شرکت ایرانخودرو با وعده افزایش

دستمزدها و تبدیل قراردادهای موقت بخشهایی از کارگران به قرارداد دائم آغاز شد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز چهاردهم فروردین ماه اولین روز کاری در شرکت ایرانخودرو در سال جدید طبق سنت هر ساله با برگزاری مراسمی آغاز شد.
در این مراسم که با شرکت حدود چهار هزار نفر از کارگران از ساعت ٩ صبح شروع شد مدیر عامل ایران خودرو با توجه به وجود زمزمه اعتراض در میان کارگران نسبت به میزان دستمزدها و قراردادهای موقت اعلام کرد، در سال جدید جدای از مصوبه شورایعالی کار در مورد حداقل دستمزدها بر میزان دستمزدهای کارگران این کارخانه سه الی پنج درصد افزوده خواهد شد و قرارداد کلیه کارگرانی که تا سال ٨٠ با قرارداد موقت در ایرانخودرو شروع بکار کرده اند به قرارداد دائمی تبدیل خواهد گردید. وی در این مراسم همچنین اعلام کرد سقف وام مسکن پرداختی به کارگران نیز از۵/١ الی ٧ میلییون تومان در سالهای گذشته به هفت الی ١۴ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همانطور که در بیانیه خود در مورد افزایش ٩ درصدی دستمزدها اعلام کرده است این میزان افزایش دستمزد از سوی شورایعالی کار را به استهزا گرفتن کارگران و تحمیل فقر و فلاکت روزافزون بر میلیونها خانواده کارگری ارزیابی میکند و از عموم کارگران در سراسر کشور میخواهد بویژه در مراسمهایی که به مناسبت شروع کار در سال جدید در کارخانه ها برگزار میگردد نسبت به میزان بسیار ناچیز ٩ درصدی افزایش دستمزد فریاد اعتراض سر دهند و بطور یکپارچه و متحدانه ای خواهان افزایش دستمزدها و برچیده شدن قراردادهای موقت گردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۵ فروردین ماه ١٣٩٠

www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com