افق روشن
www.ofros.com

بهنام ابراهیم زاده را به بیست سال زندان محکوم کردند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           یکشنبه ١٢ دیماه ١٣٨٩

کارگر زندانی آزاد باید گردد

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به بیست سال زندان محکوم شد. بنا بر اظهار خانواده بهنام این خبر را بهنام ابراهیم زاده در ساعت ٣٠/١٧ عصر امروز از طریق تماس تلفنی به خانواده خود اعلام کرده است. بنا بر این گزارش بر اساس این حکم بهنام باید مدت ١٠ سال از این حکم را در زندان رجائی شهر و ده سال دیگر را در زندان اوین تحمل کند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور این حکم سنگین برای بهنام ابراهیم زاده را قویا محکوم میکند و خواهان لغو فوری و بی قید شرط این حکم و آزادی بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و دیگر کارگران دربند از زندان است.
ما همچنین از عموم کارگران و سازمانها و نهادهای کارگری و حقوق بشری در سرتاسر جهان میخواهیم تا بطور یکپارچه و متحدانه ای نسبت به صدور حکم ٢٠ سال زندان برای بهنام ابراهیم زاده و احتمال صدور چنین احکامی برای سایر کارگران زندانی در ایران اعتراض کنند و خواهان آزادی کلیه کارگران زندانی و منع تعقیب قضائی آنان بشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٢ دی ماه ٨٩

www.etehadeh.com
ایمیل: k.ekhraji@gmail.com