افق روشن
www.ofros.com

به کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         شنبه ٢١ آبان ماه ١٣٩٠

به کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی

پیرامون اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر و وعده های معاون وزیر نفت

کارگران پتروشیمی امیر کبیر بار دیگر دست به اعتصاب زده اند، کارفرما در پایان مهلت داده شده یعنی ١۵ آبانماه به وعده های خود مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری عمل نکرد و کارگران این پتروشیمی از روز ١٦ آبان بار دیگر اعتصاب خود را از سر گرفتند.
در این میان اعتصاب پر شکوه کارگران پتروشیمی بندر امام پس از ١۴ روز دوام در روز ١٧ مهر ماه پایان گرفت و مدیریت پتروشیمی بنا بر وعده داده شده، شروع به توزیع فرم استخدام در میان کارگران کرد. این حرکت از سوی مدیریت پتروشیمی بندر امام در حالی صورت گرفته است که به نظر میاید این عمل یک حرکت از سوی این مدیریت برای وقت خریدن و جلوگیری از اعتصاب دیگری از سوی کارگران این مجتمع پتروشیمی باشد. چرا که اگر به خاطر بیاوریم مدیر عامل پتروشیمی بندر امام بارها در میان کارگران اعلام کرده بود مسئله بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارگران، مسئله ای مربوط به وزارت نفت است و ما در این باره راسا نمیتوانیم کاری انجام بدهیم. اگر این حرف ایشان حقیقت است (که حقیت نیز هست) آنوقت باید توجه خود را به اظهارات رسمی معاون وزیر نفت معطوف کنیم و حقیقت بر چیده شده شرکتهای پیمانکاری را از زبان ایشان بشنویم.
معاون وزیر نفت طی مصاحبه ای که در خبرگزاری ایلنا درج شده است از دستور العملی برای برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری صحبت کرده است که اجرای آن چیزی جز حفظ شرکتهای پیمانکاری در شرکت نفت و شرکتهای تابعه آن نیست. بر اساس این دستورالعمل، کارگران دارای مدرک فوق دیپلم به بالا با برگزاری آزمون با قرارداد موقت بطور مستقیم در شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه منجمله پتروشیمی ها در صورتی جذب خواهند شد که جای پست سازمانی در آنها خالی باشد. بر اساس این طرح کارگران پیمانکاری با مدرک دیپلم نیز با تاسیس شرکت تعاونی ساماندهی خواهند شد.
بر اساس این طرح بطور یقین فقط قسمت بسیار کوچکی از کارگران قادر خواهند شد با قرار داد مستقیم در پتروشیمی ها ادامه کار دهند. چرا که اکثریت عظیم کارگران پیمانکاری مدرک فوق دیپلم به بالا را ندارند و تازه در بین همین اقلیت دارای این مدارک، همه قادر به قبولی در آزمون استخدامی نخواهند شد و از سوی دیگر چنین آزمون و جذب نیرویی زمانی اجرایی میشود که پستهای سازمانی مشخصی در شرکت نفت و شرکتهای تابعه منجمله پتروشیمی ها خالی باشند، بزک نمیر بهار میاد...... ، بدین ترتیب باید گفت بر اساس طرح معاون وزیر نفت چه بسا تعداد انگشت شماری نیز از کارگران پیمانکاری قادر به استخدام مستقیم در شرکت نفت و شرکتهای تابعه نشوند.
و اما در مورد تعاونی ها: در این طرح قرار است فقط کارگران پیمانکاری دارای مدرک دیپلم ساماندهی شوند. ایجاد تعاونی و به کارگیری آنها در پتروشیمی ها و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت چیزی جز جایگزین کردن تعاونی ها به جای شرکتهای پیمانکاری نیست و تا آنجا که به حق و حقوق کارگران پیمانکاری مربوط میشود از نظر ما این تعاونی ها خطرناکتر و بدتر از شرکتهای پیمانکاری برای کارگران خواهند بود. چرا که این بار با نام کارگر، هیئت مدیره هایی تحت عنوان تعاونی ها شکل خواهند گرفت و اینبار این هیئت مدیره های تعاونی ها به جای مدیران پیمانکار، طرف حساب پتروشیمی و کارگران خواهند شد و همان کاری را خواهند کرد که امروز پیمانکاریها انجام میدهند با این تفاوت که این بار با نام کارگر و از میان کارگران و در قالب هیئت مدیره ای، شرکتهای برده داری پیمانکاری بر سرنوشت ما کارگران حاکم خواهند گردید.
از طرف دیگر واقعیت محرز دیگری نیز که در این بین وجود دارد این است که اکثریت کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی ها، کارگران تجربی ماهری هستند که اغلب مدرک دیپلم نیز ندارند.
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، طرح معاون وزیر نفت نه تنها هیچ گلی بر سر ما کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی ها نخواهد زد بلکه:
١- این طرح چیزی جز دهن کجی به خواست ما کارگران برای بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری نیست و در شکل بدتری وسیله ای برای ابقای اینگونه شرکتها است.
٢- این طرح بیش و قبل از هر چیزی، طرحی است جهت مقابله با مبارزات متحدانه ما، از طریق شقه شقه کردن ما به کارگران دارای مدرک فوق دیپلم به بالا، مدرک دیپلم و زیر دیپلم. این طرح دستورالعملی است برای دسته بندی ما کارگران پیمانکاری در پتروشیمی ها جهت جلوگیری از اتحاد ما. این طرح، طرحی است برای ایجاد چند دستگی در صفوف متحد تاکنونی ما تا بدین ترتیب با دسته دسته کردن ما بتوانند در مقابل خواست متحدانه ما مبنی بر چیده شده شرکتهای پیمانکاری ایستادگی کنند.

کارگران و همکاران در شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی ها
خواست ما کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی ها در طول 8 ماه گذشته، بر چیده شدن تمام و کمال شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم بوده است. باید بر این خواست تا تحقق کامل آن پای فشرد و اجازه نداد مبارزه و خواست ما مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری به طرحی در دست مسئولین، برای هم حفظ شرکتهای پیمانکاری و هم دسته دسته کردن و بر هم زدن اتحاد ما کارگران منجر شود.

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨ آبانماه ١٣٩٠