افق روشن
www.ofros.com

محاکمه صدیق کریمی و فواد کیخسروی دو فعال کارگری در دادگاه سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              شنبه ٢ مرداد ١٣٨٩


صدیق کریمی و فواد کیخسروی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی

از طریق عضویت در اتحادیه ازاد کارگران ایران مورد محاکمه قرار گرفتند

صدیق کریمی عضو هیئت مدیره و فواد کیخسروی از اعضای فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج روز ٢٩ تیر ماه جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفتند.
در این محکمه که بمدت نیم ساعت ادامه داشت صدیق کریمی و فواد کیخسروی به دفاع از عضویت خود در اتحادیه آزاد کارگران ایران پرداختند و در رابطه با مراسم روز جهانی کارگر سال جاری نیز اعلام کردند که از صبح این روز در بازداشت اداره اطلاعات سنندج بوده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران محاکمه صدیق کریمی و فواد کیخسروی را به اتهام عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران قویا محکوم میکند و این محاکمه را محاکمه حق تشکل یابی طبقه کارگر ایران ارزیابی میکند و اعلام میدارد برپائی تشکلهای کارگری امر خود کارگران و حق مسلم و خدشه ناپذیر آنان است و در صورت محکومیت صدیق کریمی و فواد کیخسروی به جرم عضویت در اتحادیه آزاد کارگران دست به اعتراضات گسترده ای خواهد زد.

تشکل، اعتصاب تجمع حق مسلم ماست

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٣٠ تیر ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com