افق روشن
www.ofros.com

تبدیل حبس تعزیری شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا به جزای نقدی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         پنج شنبه ٢۵ خرداد ۱۳۹٢

شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم ٦ ماه

حبس تعزیری شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را به جزای نقدی تبدئیل کرد

شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم شش ماه حبس تعزیری مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه را که از سوی دادگاه بدوی انقلاب بر علیه این دو نفر صادر شده بود شکست و آنرا به ٦٠٠ هزار تومان جزای نقدی تبدیل کرد. این حکم جهت اجرا به شعبه ۴ دادگاه اجرای احکام شهر سنندج ارجاع شده است.
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در دی ماه سال ١٣٩٠ به بهانه های واهی از سوی مامورین امنیتی بازداشت شدند و پس از دو هفته با قرار وثیقه ٨٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. از آنزمان این کارگران بارها مورد محاکمه و تحت فشار قرار گرفتند تا مجبور به استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران بشوند، بطوریکه قاضی یکی از دادگاهها صراحتا به شریف و مظفر اعلام کرد چنانچه از اتحادیه استعفا دهید حکم برائت برایتان صادر میکنم و در غیر این صورت باید منتظر مجازات باشید. با این حال آنان تن به خواست قاضی نداند و به همین دلیل شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج این دو فعال کارگری را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد و بدنبال آن این کارگران با اعتراض به حکم صادره، هفتم مهر ماه جاری در شعبه اول دادگاه تجدید نظر بار دیگر مورد محاکمه قرار گرفتند و صبح امروز حکم ٦٠٠ هزار تومان جزای نقدی به آنان ابلاغ شد.
مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه در شرایطی هر کدام به پرداخت ششصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده اند که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی خود و دیگر هم طبقه ای هایشان مرتکب نشده اند. این حکم، حکمی بر علیه حق اعتراض کارگران ایران به فقر و فلاکت و حداقل مزد است و بیش از هر چیزی بیانگر اراده ضد کارگری مسئولین حکومتی برای به تمکین واداشتن کارگران در برابر شرایط فلاکت باری است که هر روزه عمق و دامنه بیشتری پیدا میکند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور حکم جزای نقدی در دادگاه تجدید نظر بر علیه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را آنهم در شرایطی که زندگی آنان همچون میلیونها کارگر در تنگنای شدید معیشتی قرار دارد قویا محکوم میکند و بدینوسیله اعلام میدارد اعتراض، تجمع، اعتصاب و تشکل یابی از بدیهی ترین حقوق اجتماعی کارگران است و ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران مرعوب هیچ فشار و جریمه ای نخواهیم شد و مصممانه به مبارزات بی وقفه خود جهت دستیابی به حقوق انسانی مان ادامه خواهیم داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۵ مهر ماه ۱۳۹٢

**********************

پس از گذشت نزدیک به دو سال و برگزاری دادگاههای متعدد، شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا بار دیگر مورد محاکمه قرار گرفتند پس از گذشت 21 ماه از بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا و برگزاری دادگاههای متعدد بر علیه این کارگران، صبح دیروز هفتم مهر ماه شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان کردستان این دو فعال کارگری و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را مورد محاکمه قرار داد. در این دادگاه که از 10 صبح دیروز و با شرکت وکیل این کارگران آقای محمد قوامی برگزار شد ابتدا قاضی دادگاه بحث استعفای شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را از اتحادیه آزاد کارگران ایران به میان کشید اما پس از دفاعیات این کارگران و آقای محمد قوامی و بحث حول فعالیتهای اتحادیه، قاضی دادگاه از شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا دعوت کرد تا برای ثبت قانونی اتحادیه آزاد کارگران ایران تلاش نمایند. قرار است ظرف روزهای آینده حکم دادگاه شعبه اول تجدید نظر استان کردستان در مورد مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه به آنان ابلاغ شود. مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه به ترتیب در روزهای 15 و 18 دی ماه 1390 از سوی مامورین امنیتی با اتهامات واهی بازداشت و روز 29 دی ماه همانسال با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند و بدنبال آن تا 22 فروردین ماه 1392 بارها مورد محاکمه قرار گرفتند. در این محاکمات قاضی دادگاه شرط صدور حکم برائت برای این کارگران را استعفا از اتحادیه ازاد کارگران ایران اعلام کرده بود. اما آنان در این دادگاهها بارها بر حق کارگران مبنی بر برپائی تشکلهای مستقل کارگری تاکید نموده و حاضر به استعفا از اتحادیه نشدند. به همین دلیل دادگاه شعبه اول شهر سنندج در روز 22 فروردین ماه سالجاری هر کدام از آنان را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد و بدنبال آن وکیل این کارگران خواهان تجدید نظر در احکام صادره شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعتراض به محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا و با محکوم کردن برگزاری چنین محاکماتی اعلام میدارد برپائی تشکلهای مستقل کارگری و عضویت کارگران در این تشکلها از بدیهی ترین حقوق اجتماعی طبقه کارگر ایران است و می باید به فوریت بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی و دیگر کارگران زندانی آزاد و حکم برائت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا و قرار منع تعقیب قضائی عموم فعالین کارگری صادر شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 8 مهر ماه 1392

**********************

پس از نزدیک به دوسال از بازداشت و برگزاری دادگاههای متعدد،

هفتم مهر ماه دادگاه تجدید نظر شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا برگزار میشود

پس از گذشت 21 ماه از بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا و برگزاری دادگاههای متعدد بر علیه این کارگران، شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان کردستان طی ابلاغیه ای اعلام کرده است روز هفتم مهر ماه آینده دادگاه تجدید نظر این دو فعال کارگری در شهر سنندج برگزار خواهد شد.
شریف ساعد پناه سالها نماینده کارگران کارخانه ریسندگی پرریس و از رهبران کارگری خوشنام در شهر سنندج است و مظفر صالح نیا معلم اخراجی، فعال کارگری در شهر سنندج و انسان شریفی است که بدنبال کمک به یک فرد خیابان خواب در سرمای شدید شهر سنندج و اعتراض به چنین وضعیتی بازداشت شد.
این دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به ترتیب در روزهای 15 و 18 دی ماه 1390 از سوی مامورین امنیتی با اتهامات واهی بازداشت و روز 29 دی ماه همانسال با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند و بدنبال آن تا 22 فروردین ماه 1392 بارها مورد محاکمه قرار گرفتند. در این محاکمات قاضی دادگاه شرط صدور حکم برائت برای این کارگران را استعفا از اتحادیه ازاد کارگران ایران اعلام کرد. اما آنان در این دادگاهها بارها بر حق کارگران مبنی بر برپائی تشکلهای مستقل کارگری تاکید نموده و حاضر به استعفا از اتحادیه نشدند. به همین دلیل دادگاه شعبه اول شهر سنندج در روز 22 فروردین ماه سالجاری هر کدام از آنان را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد و بدنبال آن وکیل این کارگران خواهان تجدید نظر در احکام صادره شد.
این دادگاه در حالی تشکیل میشود که شریف ساعد پناه پس از دستگیری مجدد با اتهامات واهی دیگری در 18 اسفند ماه سال گذشته، متحمل 17 روز حبس در اداره اطلاعات شهر سنندج شد و در روز 17 مرداد ماه گذشته دادگاه انقلاب سنندج وی را از اتهامات وارده در این پرونده تبرئه کرد.
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از جمله فعالین کارگری خوشنام در شهر سنندج هستند که بدلیل دفاع از حقوق انسانی کارگران در روز 15 دی ماه سال 1390 بازداشت شدند و مامورین امنیتی با برگزاری دادگاههای متعدد و تحت فشار قرار دادن آنان و خانواده هایشان تلاش کردند تا با توسل به تعقیب قضائی مداوم این کارگران، آنان را از تداوم فعالیتهای بر حق شان باز دارند و از دیگر سو با استفاده از این حربه، سایه امنیتی بودن دفاع کارگران از حقوق اجتماعی و صنفی شان را بر بالای سر جامعه نگه دارند.
از نظر ما اینگونه اقدامات بمثابه تلاشی از سوی مامورین امنیتی برای پاک کردن صورت مسئله مطالبات کارگری، همانگونه که شاهد آن بوده ایم نه تنها ذره ای کارگران ایران را برای دستیابی به مطالبات بر حق شان وادار به عقب نشینی نکرده است بلکه هر روزه بر عمق و دامنه این اعتراضات افزوده شده و آنان بیش از پیش در موقعیت تعرضی تری قرار گرفته اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن صدور حکم شش ماه حبس تعزیری در دادگاه بدوی برای شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا، خواهان صدور حکم برائت این کارگران در دادگاه تجدید نظر، آزادی کلیه کارگران دربند و همه انسانها شریف و آزادیخواه از زندانهای سراسر کشور و منع تعقیب قضائی عموم کسانی است که بدلیل فعالیتهای صنفی و سیاسی اجتماعی آزادیخواهانه به زندان افکنده شده اند و یا از طریق تشکیل پرونده واحضار و بازداشت موقت تحت تعقیب قرار دارند.

**********************

چهارم شهریور ماه ۱۳۹٢

شریف ساعدپناه به دادگاه احضار شد

دیروز مورخه ۱۹ خرداد ماه ۹٢ شریف ساعد پناه یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ٣٠ هزار نفری به دادگاه احضار گردید
شریف ساعدپناه دیروز ساعت ۱۱ صبح به شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی سنندج جهت محاکمه احضار گردید و به مدت ۴٠ دقیقه مورد بازجویی قرار گرفت ودر پایان جلسه ، اقدام علیه امنیت ملی را به وی نسبت دادند
ضمنا در تاریخ ٢٢ فروردین ماه ۱۳۹٢ نیز حکم محکومیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در شعبه اول دادگاه بدوی انقلاب سنندج به وکیل این کارگران ابلاغ شد. بر اساس این حکم شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا هر کدام به اتهام واهی توهین به نظام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شده اند.
شریف ساعدپناه از ۱۵ دی ماه ۱۳۹٠ تا کنون مکررا مورد بازجویی و احضارو بازداشت قرار گرفته است در صورتی که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و همکارانش مرتکب نشده است
اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار و محاکمه شریف ساعد پناه را اعمال فشاری علنی بر فعالین و رهبران کارگری برای به سکوت واداشتن آنان ارزیابی میکند و با محکوم کردن آن اعلام میدارد اعمال فشار برای به تمکین واداشتن کارگران معترض از طریق وارد کردن اتهامات واهی و به زندان افکندن آنان نه تنها ذره ای از صورت مسئله تحمیل شرایط غیر انسانی بر کارگران ایران و تلاش آنان برای دستیابی به یک زندگی انسانی را پاک نخواهد کرد بلکه بر عمق و دامنه نفرت و انزجار کارگران از وضعیت موجود خواهد افزود.

**********************

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند

حکم محکومیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در شعبه اول دادگاه بدوی انقلاب سنندج به وکیل این کارگران ابلاغ شد. بر اساس این حکم شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا هر کدام به اتهام واهی توهین به نظام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شده اند.
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال بازداشت از سوی نیروهای امنیتی در روز ١۵ دی ماه ١٣٩٠ ، روز ٢٩ همان ماه از زندان آزاد شدند و اولین جلسه محاکمه آنان روز ٢۵ اسفند ١٣٩٠ برگزار شد اما دادگاه به دلیل عدم وجود مستنداتی دال بر تایید اتهامات آنان، هیچ حکمی در مورد این کارگران صادر نکرد و آنان بار دیگر با همان اتهامات قبلی روز ١۵ مهر ماه مورد محاکمه قرار گرفتند و سپس برای آخرین بار روز پنجم اسفند ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به محاکمه کشیده شدند.
این کارگران هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و همکارانشان مرتکب نشده اند به همین دلیل نیز قاضی دادگاه روز پنجم اسفند ماه در جلسه محاکمه این کارگران رسما و علنا به آنان اعلام کرد در صورت استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران حکم برائت شان را صادر خواهد کرد. اما از آنجا که شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در این دادگاه از حقوق قانونی و انسانی خود برای فعالیتهای صنفی دفاع کردند اتهام توهین به نظام به این کارگران در دستور دادگاه قرار گرفت و قاضی دادگاه با این اتهام واهی آنان را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج را بر علیه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا اعمال فشاری علنی بر فعالین و رهبران کارگری برای به سکوت واداشتن آنان ارزیابی میکند و با محکوم کردن صدور چنین حکمی اعلام میدارد اعمال فشار برای به تمکین واداشتن کارگران معترض از طریق وارد کردن اتهامات واهی و به زندان افکندن آنان نه تنها ذره ای از صورت مسئله تحمیل شرایط غیر انسانی بر کارگران ایران و تلاش آنان برای دستیابی به یک زندگی انسانی را پاک نخواهد کرد بلکه بر عمق و دامنه نفرت و انزجار کارگران از وضعیت موجود خواهد افزود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٢ فروردین ماه ١٣٩٢

**********************

شریف ساعد پناه با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد

پس از گذشت ١٧ روز از بازداشت شریف ساعد پناه عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار ٣٠ هزار نفره کارگران، امروز با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد. شریف ساعد پناه این مدت تحت بازداشت اداره اطلاعات سنندج بود. روز هفدهم اسفند ۵ تن از فعالین کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری که ظاهرا در ارتباط با تلاش برای برگزاری روز جهانی زن دستگیر شده و سه روز پس از آن شریف ساعد پناه نیز توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.
طی سالیان گذشته تا به امروز فعالین و رهبران کارگری همواره با اتهامات بی اساس تحت فشار قرار گرفته اند تا در مبارزه برای خواستهای مشروع و به حق کارگران وادار به سکوت گردند. بازداشت های اخیر در روزهای پایانی سال گذشته نیز در این راستا صورت گرفته است. اتهاماتی که نهادهای امنیتی برای ساکت کردن فعالین کارگری به آنان وارد میکنند علی رغم بی ارتباط بودن به فعالیت اجتماعی کارگرانی چون شریف ساعد پناه ،امروزه جزئی از حقوق مدنی خدشه ناپذیر و پذیرفته شده شهروندان در سطح دنیا می باشد. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تبریک به شریف ساعد پناه و خانواده و دوستداران وی، خواهان آزادی تمامی کارگران در بند و از جمله ۵ تن از اعضای کمیته هماهنگی می باشد که نوروز امسال را بجای حضور در کنار خانواده های خود، در بازداشتگاه می گذرانند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٨ فروردین ٩٢

**********************

در باره شریف ساعد پناه کارگر زندانی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد

کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران

شریف ساعد پناه یکی از شش نفر کارگر هماهنگ کننده طومار سی هزار نفری کارگران و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران می باشد که از بعد از ظهر روز یکشنبه ٢٠ اسفند ماه در منزل مسکونی اش دستگیر شد و تا به امروز همچنان در اداره اطلاعات سنندج در بازداشت بسر می برد. شریف ساعد پناه کارگری است که علیرغم همه مشکلات و مصائبی که در زندگی اش با آنها دست به گریبان بود پیشاپیش هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی تلاش بسیار زیادی را برای جمع آوری امضا از دیگر کارگران بکار گرفت و با عزمی راسخ در ٢٨ آذر ماه سالجاری برای پیگیری مطالبات سی هزار کارگر امضا کننده طومار از شهر سنندج عازم تهران شد و همراه با دیگر هماهنگ کنندگان طومار در تحصن اعتراضی آنان در مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. شریف بمدت ٧ سال کارگر کارخانه ریسندگی پرریس و نماینده کارگران این کارخانه بود وی در طول این سالها که نماینده همکارانش بود لحظه ای در دفاع از حقوق انسانی خود و همکارانش کوتاه نیامد. شریف همیشه با جسارتی بسیار ستودنی در صف اول اعتراضات کارگری در این کارخانه قرار داشت و هیچگاه به عنوان یک نماینده ی کارگری تسلیم شرایطی بهتر برای خود در این کارخانه نگردید. به همین دلیل نیز وی دو سال پیش و علیرغم اینکه دیوان عدالت اداری رای به بازگشت بکارش با برچیده شدن قرارداد موقت داده بود موفق به ادامه اشتغال در کارخانه ریسندگی پرریس نشد و با دسیسه های کارفرما و اداره کار سنندج در اقدامی فرسایشی به همراه دیگر همکارانش از کار اخراج گردید. بدنبال این وضعیت شریف ساعد پناه پس از تحمل بیش از یکسال بیکاری و فقر و تنگدستی در پروژه مسکن مهر شهر سنندج مشغول بکار گردید و هنگام دستگیری حین استراحت در منزل خود پس از ١٢ ساعت کار شبانه بود. شریف ساعد پناه علیرغم اینکه نماینده کارگران کارخانه ریسندگی پرریس بود اما بر این امر آگاهی داشت که دستیابی کارگران ایران به مطالباشان در چهارچوب یک کارخانه نمیتواند متضمن بهبودی وضعیت آنان شود به همین دلیل وی با شکل گیری هیات موسس اتحادیه آزاد کارگران ایران در سال ١٣٨۵ در صف اول بنیان گذاران این اتحادیه قرار گرفت و در اولین مجمع عمومی این اتحادیه در فروردین ماه سال ١٣٨٦ که با شرکت حدود ١۵٠ نفر از کارگران کارخانه های مختلف کشور برگزار گردید با رای بالایی از سوی آنان به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه انتخاب شد. شریف ساعد پناه طی نزدیک به شش سالی که از عمر اتحادیه آزاد کارگران ایران میگذرد در دیگر مجامع عمومی این اتحادیه نیز همیشه با رای بالایی از سوی کارگران به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه انتخاب شده است و در این سالها به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از فعالترین اعضای آن بوده است. وی دی ماه سال گذشته به همراه مظفر صالح نیا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به دلایل واهی بازداشت گردید و از آنزمان تا کنون چندین بار مورد محاکمه قرار گرفت. در آخرین جلسه محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا که در روز پنجم اسفند ماه جاری بر گزار شد قاضی دادگاه به آنان اعلام کرد در صورت مراجعه به اداره اطلاعات و دادن تعهد مبنی بر استعفا از اتحادیه ازاد کارگران ایران حکم برائت شان را صادر خواهد کرد و در غیر اینصورت باید منتظر صدور حکم باشند. اما شریف و مظفر با تاکید بر قانونی بودن اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند ما به فعالیت و عضویت خود در این اتحادیه ادامه خواهیم داد. شریف ساعد پناه متولد سال ١٣۴٢ و سرپرست خانواده ای ۵ نفره است. وی یک فرزند دختر و پسر به ترتیب به نامهای سوما ٢٦ ساله و کیوان ٢۴ ساله دارد که همگی به اتفاق مادر همسرش در خانه ای ۵٠ متری در منطقه بیمارستان توحید سنندج زندگی میکنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٢ اسفند ماه ١٣٩١