افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب بخشی ازشبکه حمل ونقل (ایاب وذهاب کارگران) در پتروشیمی بندرامام


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩١

امروز سه شنبه ١٨ مهر ماه حدود ٣٠ نفراز رانندگان سیستم حمل و نقل پتروشیمی بندر امام که کارگران شرکتهای فیرمکو وشاخص را(طبق قراردادهای قبل)به سر کار میرساندند بعلت عدم پرداخت دستمزد وحقوق معوقه دست به اعتصاب زدند و از آوردن و بردن کارگران به محل کارخودداری کردند.
در نتیجه این اعتصاب تعدادی از کارگران نتوانستند بر سرکارهای خود حاضرشوند وتعدادی هم بموقع بر سر کارهایشان نرسیدند. بنا برآخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اعتصاب همچنان ادامه دارد و رانندگان تصمیم دارند تا حصول نتیجه ازفعالیت خودداری کرده و به اعتصاب خود ادامه دهند.
این رانندگان درچارچوب شرکت پیمانکاری "صنعت کارون نادر"فعالیت میکنند و ۴ ماه است دستمزد ماهیانه خود را دریافت نکرده اند. این قبیل رانندگان جدا از هزینه های سرسام آور زندگی باید مخارج سنگین تعمیر و نگهداری وسوخت وروغن ماشینهای خود را بپردازند و از طرف دیگر بسیاری از آنان ماشینهایشان را بطور اقساطی خریداری کرده اند و ناچارند اقساط ماهیانه خودرورهایشان را نیز پرداخت کنند با این حال و با وجود شرایط اقتصادی بسیار سختی که این رانندگان دارند کارفرما چهار ماه از پرداخت حق و حقوق انان خودداری کرده و شرایط بسیار غیر قابل تحملی را بر این رانندگان تحمیل کرده است

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٨ مهر ماه ١٣٩١