افق روشن
www.ofros.com

احضار رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         یکشنبه ٢٣ اسفند ۱٣٨٨

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه ازاد کارگران ایران امروز٢٣ اسفند ماه ٨٨ رضا رخشان عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی احضاریه ای کتبی به دادگاه فرا خوانده شد. بنا بر این گزارش برطبق این احضاریه رضا رخشان به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی د ر مورخه ٢١/١/٨٩ به شعبه ١٠١ جزائی شهرستان شوش احضار شده است.
احضار رضا رخشان و بازداشت و احضار فعالین و رهبران جنبش کارگری در حالی صورت میگیرد که دستمزد ٣٠٣ هزار تومانی زیر خط فقر و قطع ٢٠ هزار میلیارد تومان از یارانه ها در طی سال آینده احتمال گسترش اعتراضات کارگری را بیش از پیش به امری مسجل در تحولات ایران تبدیل کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن احضار رضا رخشان به دادگاه اعتراض به دستمزد زیر خط فقر و سایر بی حقوقی های تحمیل شده بر کارگران را حق مسلم طبقه کارگر ایران میداند و بدینوسیله عموم کارگران را به اعتراض علیه شرایطی که هم اکنون بر آنان تحمیل شده است و در سال آینده ابعاد دهشتناکی بر خود خواهد گرفت فرا میخواند.

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٣ اسفند ماه ٨٨

www.ettehadye.com
k.ekhraji@gmail.com