افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران افغانستانی شاغل در پارکها... و

کارگر تعاونی مسکن تعمیرکاران اتومبیل خواهان رسیدگی به خواست ها


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          یکشنبه ٢١ آبان ١٣٩١

اعتصاب کارگران افغانستانی شاغل در پارکهای

شمال شهر تهران به جهت کاهش دستمزد و سقوط ارزش ریال

کارگران افغانی شاغل در پارک ها در شمال شهر تهران زیر نظر پیمانکاران وحشیانه مورد استثمار قرار می گیرند در ازاء کار شاق روزانه دستمزد ناچیزی آنهم پس از چند ماه تعویق دریافت می کنند روز ١٧ آبان ماه دست از کار کشیدند آنان اظهار می کردند که نه تنها حقوقشان ناچیز و حتی بخور و نمیر نیست بلکه با تأخیر پرداخت می شود . هم اکنون با افزایش مواد غذایی از جمله نان که عمده غذای روزانه آنانست حقوقشان افزایش نیافته است. از طرف دیگر با سقوط ارزش ریال در برابر سایر ارزها ؛ حقوق دریافتی آنها نیز ارزشی ندارد.
پیمانکاران با عقد قرارداد با شهرداری ؛ بدون اینکه کاری را انجام دهند سودهای سرشاری می برند و حقوق کارگران زحمتکش افغانی را به انحاء مختلف پایمال می کنند.
کارگران با دست از کار کشیدن در یک نقطه پارک تجمع و به شروع به رقص دستجمعی بسیار زیبا و از اینکه به کارفرما و شرایط ذلت بار کار نه می گویند شادی می کردند.

*****************

٧٠٠ کارگر تعاونی مسکن تعمیرکاران اتومبیل شهر سنندج خواهان رسیدگی فوری به خواست هایشان شدند

تعاونی مسکن کارگران تعمیرکار اتومبیل سنندج که بالغ بر ٧٠٠ نفر عضو دارد در سال ١٣٧٩ تاسیس شد. پس از تاسیس این تعاونی در سال ٧٩ بر اساس قراردادی که با کارگران تعمیرکار برای دریافت زمین مسکونی منعقد گردید مقرر شد اعضا این تعاونی هر کدام در قبال پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان صاحب یک قطعه زمین مسکونی برای ساخت سر پناهی برای خود و خانواده هایشان شوند اما پس از گذشت ١٢ سال از پرداخت این پول توسط کارگران، نه تنها هیئت مدیره سابق این تعاونی، زمینهای خریداری شده را در اختیار این کارگران قرار نداده است بلکه در حال حاضر از ٢٦ هکتار زمین خریداری شده، فقط 4 هکتار آن در اختیار هیئت مدیره جدید قرار داده شده است و احتمال آن میرود که مابقی این زمینها توسط هیئت مدیره سابق این تعاونی به فروش رفته باشد. به همین علت کارگران عضو این تعاونی با شکایت از هیات مدیره سابق و طی مراحل قانونی، پیگیر حق خود مبنی بر واگذاری زمین مسکونی شدند اما دادگاه رای بر برائت رییس هیات مدیره سابق داد که این امر اعتراض کارگران عضو این تعاونی را بر انگیخت و پرونده توسط آنان به معاونت قضایی رییس قوه قضاییه ارجاع شد.
کارگران عضو این تعاونی میگویند از آنجا که تاکنون توجهی به اعتراض آنان در قوه قضائیه نشده است احتمال دارد آنان دست به اقدامات اعتراضی تری جهت دست یابی به حقوق حقه خود بزنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٠ آبانماه ١٣٩١