افق روشن
www.ofros.com

"اعتصاب ٨٠٠ کارگر پیمانکاری شرکت "فرا ساحل


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         سه شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۹۱

اعتصاب ٨٠٠ کارگر پیمانکاری شرکت "فرا ساحل" از زیر مجموعه های شرکت بزرگ "صدرا"

دیروز دوشنبه نهم بهمن ماه، ٨٠٠ نفر از کارگران شرکتهای پیمانکاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ایمن سازه از مجموعه شرکتهای پیمانکاری "شرکت فراساحل" بطور همزمان دست از کار کشیدند و هر کدام دست به تجمع اعتراضی در مقابل کارگزینی مجموعه های خود زدند و خواهان پرداخت دستمزد مهر ماه شان شدند.
دستمزد این کارگران بمدت سه ماه از شروع کار هیچگاه پرداخت نمیشود و این مدت از دستمزد آنان بطور دائم و بعنوان ضمانت در نزد پیمانکاران تا زمان تصفیه حساب کارگران باقی می ماند. با اینحال شرکتهای پیمانکاری مجموعه صنعتی "فرا ساحل" با وجود گذشت ده روز از بهمن ماه دستمزد مهر ماه این کارگران را نیز پرداخت نکرده اند به همین دلیل این کارگران در اقدامی متحدانه دیروز دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت دستمزد مهر ماه خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب و تجمع اعتراضی، مسئولین شرکتهای پیمانکاری با حضور در میان کارگران اعلام کردند از آنجا که "شرکت صدرا" هیچ پولی به آنان نداده است در نتیجه آنان هم قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیستند با اینحال کارگران اعتصابی به اعتصاب و تجمع خود تا پایان ساعت کاری ادامه دادند و پس از تعطیلی شرکت بدون اینکه پاسخ روشنی به خواستهایشان داده شود عازم منازل خود شدند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال اعتصاب و تجمع دیروز ٨٠٠ کارگر پیمانکاری شرکت صدرا، زمزمه تعطیلی شرکت "فرا ساحل" تا روز شنبه آینده مطرح شده است. این در حالی است که تاکنون کارگران شرکتهای پیمانکاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ایمن سازه از زیر مجموعه های شرکت "فرا ساحل" حتی در تعطیلات رسمی نیز مجبور به کار میشدند و کارگران شرکت ساحل سازه اغلب اوقات از ساعت ٧ صبح تا ده شب بطور یکسره مشغول به کار بودند و در این ساعت از شب بناچار با هزینه شخصی خود عازم منازل و خوابگاه هایشان میشدند.
صدرا جزیره ی صنعتی بزرگی است که سهامدار عمده ی آن دولت است. شرکت "صدرا" که در این جزیره مستقر است شامل دو بخش مجزا با مدیریت جداگانه به نام شرکتهای "کشتی سازی صدرا" و "شرکت فراساحل" است. شرکت "کشتی سازی صدرا" سازنده کشتی ها و شرکت "فرا ساحل" سازنده سکوهای نفتی و گازی بر روی دریاست. مدیریت "شرکت صدرا به عنوان شرکت مادر" در تهران است و علاوه بر بوشهر در خرمشهر نیز دارای زیر مجموعه هایی می باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دهم بهمن ماه ١٣٩١