افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                               سه شنبه ٩ اسفند ماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از دستمزدهایشان بمدت دو ساعت در روز شنبه هفته جاری و سپس دیروز یکشنبه دست به اعتصاب در شیفت صبح زدند. همچنین شیفت شب این کارخانه نیز در قسمت پوشش(کوتینگ)کار را خواباند. اعتصاب شیفت صبح بطور متحدانه ای در هر سه سالن فعال این کارخانه شامل سالنهای ار بی- اسپیرال و کوتینگ رخ داد و همین امر باعث شد مدیریت کارخانه با دادن وعده و وعید به کارگران، آنان را از ادامه اعتصاب منصرف کند اما کارگران بر خواست خود مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوقه پای فشردند و نهایتا کارفرما ناچار شد امشب دستمزد آبانماه این کارگران را به حسابهای آنان واریز کند. بر اساس وعده ای که کارفرما داده است قرار است تا پایان سال یکماه دیگر از دستمزدهای معوقه کارگران به همراه عیدی و پاداش آنان پرداخت شود.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از آنجا که بخشی از چهار ماه دستمزد معوقه کارگران این کارخانه بعنوان مساعده در طی ماههای گذشته به آنان پرداخت شده است، وعده تصفیه حساب دستمزد ماههای آبان و آذر به همراه پرداخت عیدی و پاداش این کارگران گره گشای احتیاجات اولیه آنان در آستانه سال جدید نیست و وعده کارفرما مورد اعتراض کارگران است، به همین دلیل احتمال اعتصاب مجددی از سوی ١٢٠٠ کارگر این کارخانه وجود دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هشتم اسفند ماه ١٣٩٠