افق روشن
www.ofros.com

عقب نشینی کارفرما، پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                    شنبه ٢٨ اردیبهشت ۱۳۹٢

با عقب نشینی کارفرما، کارگران اعتصابی کارخانه نیشکر هفت تپه بر سر کارهایشان باز گشتند

بدنبال اعتصاب متحدانه کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه که از روز چهارشنبه ٢۵ اردیبهشت آغاز شد دیروز جمعه حقوق فروردین ماه این کارگران به حساب آنان واریز شد و در رابطه با اعمال ٢۵ درصد افزایش حداقل مزد نیز کارفرمای این کارخانه متعهد شد ٢۵ درصد افزایش حداقل مزد را در فیش حقوقی اردیبهشت ماه کارگران منظور کند بعلاوه اینکه ٢۵ درصد فروردین ماه نیز همراه با دستمزد اردیبهشت ماه به آنان پرداخت شود. همچنین در رابطه با بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل که یکی از خواستهای مهم کارگران بود کارفرما تا روز چهارشنبه از کارگران مهلت خواست و مقرر شد این مسئله تا آنروز توسط وی در تهران پیگیری شود و نتیجه آن به کارگران اعلام گردد. لازم به یادآوری است از سال ١٣٦٨ به این سو طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه نیشکر هفت تپه بازنگری نشده است. این در حالی است که در نتیجه پیگیریهای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دستور بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه از سال ١٣٨٧ به مدیریت نیشکر هفت تپه و اداره کار شهرستان شوش ابلاغ شده است.
کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه بدنبال عدم پرداخت دستمزد فروردین ماه و عدم اعمال افزایش ٢۵ درصدی حداقل مزد در فیشهای حقوقی شان و همچنین عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه، از روز ٢۵ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زدند که در پی آن کارفرما تلاش کرد بدون توجه به خواست کارگران، آنان را مجبور به پایان دادن به اعتصاب کند اما کارگران با پافشاری بر تحقق خواستهایشان بطور متحدانه ای به اعتصاب ادامه دادند و نهایتا موفق شدند کارفرما را وادار به عقب نشینی کنند.
بنا بر اظهار برخی کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه این اعتصاب چنان کارساز بود که کارفرما در اقدامی کم سابقه دستمزد معوقه فروردین ماه آنان را روز جمعه به حسابهای شان واریز کرد.

٢٨ اردیبهشت ماه ١٣٩٢

**************************

کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه از صبح دیروز دست به اعتصاب زده اند

کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه از ساعات اولیه صبح دیروز دست به اعتصاب زده اند و این اعتصاب امروز نیز ادامه دارد.
این اعتصاب بدنبال آن آغاز شد که کارفرمای این کارخانه علاوه بر اینکه دستمزد فروردین این کارگران را تاکنون پرداخت نکرده است بلکه در فیشهای حقوقی که صادر شده است ٢۵ درصد افزایش حداقل مزد برای سالجاری را نیز در آنها اعمال نکرده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه با مشاهده این وضعیت از صبح دیروز بطور متحدانه ای دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت دستمزد معوقه خود، اعمال ٢۵ درصد افزایش حداقل مزد و اجرای فوری طرح طبقه بندی مشاغل شدند.
بنا بر اظهار کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه کارفرمای این کارخانه در مورد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با دادن وعده و عید بطور مرتب کارگران را سر میدواند و عملا از اجرای این طرح خودداری میکند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این اعتصاب، صبح امروز مدیریت کارخانه در میان کارگران اعتصابی حاضر شد اما نتیجه ای از مذاکراتی که صورت گرفت حاصل نشد و کارگران اعتصابی اعلام کردند تا رسیدن به خواستهایشان بویژه اعمال بی کم و کاست ٢۵ درصد افزایش حداقل مزد همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٦ اردیبهشت ماه ١٣٩٢