افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران سد گتوند و کارگری که خود را حلق آویزکرد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       دوشنبه ١١ مهرماه ١٣٩٠

٣٠٠ کارگر سد گتوند از از روز گذشته دست به اعتصاب زده اند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت تابلیه در سد گتوند از روز گذشته شنبه دهم مهر ماه دست به اعتصاب زده اند.
بنا بر این گزارش، این کارگران که تعداد آنان حدود سیصد نفر هستند از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و تاکنون هیچ نهاد مسئولی به خواست وشکایت آنان در این رابطه رسیدگی نکرده است. سد گتوند در نزدکی شهر شوشتر قرار دارد.

**************

یکی از کارگران کشت و صنعت کارون خود را در محل کارش حلق آویز کرد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز پنج شنبه گذشته هشتم مهر ماه یکی از کارگران کشت و صنعت کارون در شوشتر به نام عزت منجزی در ساعت ناهار و استراحت کارگران (١ تا ٢ ظهر) به زندگی اش خاتمه داد.
عزت منجزی یکی از نگهبانان قسمت انبار شکر زرد بود. بنا بر اظهار کارگران این کارخانه عزت به علت مشکلات فراوانش از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبود. وی که دارای همسر و فرزند و ۴۵ ساله بود هنگام ناهار و استراحت همکارانش خود را در محل کارش حلق آویز کرده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز تاسف عمیق از خودکشی عزت منجزی و اعلام همدردی با همکاران و بازماندگان عزت، سیستم ظالمانه سرمایه داری را که هر روز بیش از پیش در حال تحمیل کردن استیصال و درماندگی بر کارگران برای گذران زندگی است مسبب این خودکشی میداند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١١ مهر ماه ١٣٩٠