افق روشن
www.ofros.com

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا دوشنبه هفته آینده دادگاهی خواهند شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                   سه شنبه ٩ اسفند ماه ١٣٩٠

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز دوشنبه هشتم اسفند ماه از طریق تماس تلفنی به دادگاه شعبه یک انقلاب سنندج احضار شدند. پس ازحضور شریف و مظفر در دادگاه به آنان اعلام شد پرونده هایشان دیروز از شعبه چهار دادیاری به این دادگاه رسیده است و همین امروز پرونده آنان باید مورد رسیدگی قرار گیرد که این امر با اعتراض شریف و مظفر مواجه شد و آنان خواهان احضاریه کتبی برای حضور در دادگاه شدند. پس از این اعتراض همانجا احضاریه کتبی به شریف و مظفر ابلاغ شد. بر اساس این احضاریه آنان روز دوشنبه هفته آینده باید در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج حضور پیدا کنند.
مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه به ترتیب روزهای ١۵ و ١٨ دی ماه از سوی نیروهای امنیتی و با اتهامات واهی دستگیر و با اعتراض اعضای اتحادیه در شهر سنندج و خانواده هایشان در روز ٢٩همان ماه از زندان آزاد شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام انزجار از محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا اعلام میدارد به زندان افکندن شیث امانی و صدیق کریمی و تداوم محاکمه و زندان دیگر کارگران معترض، طبقه کارگر ایران را در برابر وضعیت موجود به تمکین نخواهد کشاند و روز بروز تشکل یابی کارگران و اعتراضات آنان به شرایط مشقت بار کنونی عمق و دامنه بیشتری پیدا خواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هشتم اسفند ماه ١٣٩٠